Регионален съвет за развитие на Югозападен район

Дата на публикуване: 29.07.2016 07:58

Регионалният съвет за развитие е орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие на ниво район за планиране.
Регионалният съвет за развитие:  
1. Обсъжда и съгласува проектите на областните стратегии за развитие за съответния район за планиране;   
2. Обсъжда и одобрява проекта на регионалния план за развитие на съответния район за планиране при спазване на принципа за партньорство;  
3. Обсъжда и съгласува мерките, които следва да се включат в Националната оперативна програма за регионално развитие;  
4. Приема предварителната оценка за проектите, предложени в изпълнение на мерките, включени в Националната оперативна програма за регионално развитие;  
5. Дава становище по годишните доклади и по заключителния доклад;
6. Осъществява взаимодействие с областните съвети за развитие и с централните органи на изпълнителната власт;
7. Изпълнява и други функции, възложени с акт на Министерския съвет или на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Организацията и дейността на регионалния съвет за развитие се уреждат с правилник, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

   Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2014-2020 г.) за 2019 година

Заседание на РСР на ЮЗР 04-05.2019 г.
Заседание на РСР на ЮЗР 29-30.11.2018 г.
Заседание на РСР на ЮЗР 20-21.09.2018 г.
Заседание на РСР на ЮЗР 20-21.06.2018 г.
Заседание на РСР на ЮЗР 14-15.03.2018 г.

Заседание на РСР на ЮЗР 05-06.12.2017 г.

Заседание на РСР на ЮЗР 25-26.10.2017

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2014-2020 г.) за 2017 година
/assets/baneri/folder-icon.png Регионален план за развитие на Югозападен район

Протоколи, доклади и материали от проведени заседания на Регионален съвет за развитие на Югозападен район:

/assets/baneri/folder-icon.pngЗаседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 27 юни - 28 юни 2017 г.

/assets/baneri/folder-icon.pngЗаседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 01 юни - 02 юни 2017 г.

/assets/baneri/folder-icon.png Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 26 януари - 27 януари 2017 г.
/assets/baneri/folder-icon.png Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район - 13 декември -14 декември 2016 г.
/assets/baneri/folder-icon.pngЗаседание на Регионален съвет за развитие - 17 ноември - 18 ноември 2016 г.
/assets/baneri/folder-icon.png Заседание на Регионалния съвет за развитие - 08 септември - 09 септември 2016 г.
/assets/baneri/folder-icon.png Заседание на Регионалния съвет за развитие - 30 юни - 1 юли 2016 г.
/assets/baneri/folder-icon.png Заседание на Регионалния съвет за развитие - 20 април - 22 април 2016 г.
/assets/baneri/folder-icon.png Заседание на Регионалния съвет за развитие - 25 февруари - 26 февруари 2016 г.
/assets/baneri/folder-icon.png Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район - 2015 година
/assets/baneri/folder-icon.png Заседание на Регионалния съвет за развитие - 02 декември - 04 декември 2015 г.


  1. Регионален съвет за развитие на Югозападен район - Текуща страница

Търсене