Нормативни актове

Нормативни актове, регламентиращи дейността на Областния управител и областната администрация и нормативни документи, определящи правата на клиентите на административни услуги:


Наименование Брой тегления
Административнопроцесуален кодекс.pdf 12 Изтегли
Закон за административните нарушения и наказания.pdf 13 Изтегли
Закон за администрацията.pdf 14 Изтегли
Закон за достъп до обществена информация.pdf 14 Изтегли
Закон за държавната собственост.pdf 12 Изтегли
Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуи.pdf 14 Изтегли
Закон за електронното управление.pdf 12 Изтегли
Закон за защита на класифицираната информация.pdf 12 Изтегли
Закон за защита на личните данни.pdf 12 Изтегли
Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти.pdf 13 Изтегли
Закон за обществените поръчки.pdf 14 Изтегли
Закон за общинската собственост.pdf 13 Изтегли
Закон за отговорността на държавата и об.pdf 7 Изтегли
Закон за отговорността на държавата и общините за вреди.pdf 11 Изтегли
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.pdf 12 Изтегли
Закон за регионалното развитие.pdf 14 Изтегли
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи.pdf 13 Изтегли
Закон за устройство на територията.pdf 12 Изтегли
Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор.pdf 16 Изтегли
Изборен кодекс.pdf 12 Изтегли
Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост.pdf 12 Изтегли
Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.pdf 9 Изтегли
Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.pdf 13 Изтегли
Устройствен правилник на областните администрации.pdf 15 Изтегли

Търсене