Достъп до информация

Дата на публикуване: 14.04.2016 12:28
 
Бюджет на Областна администрация Перник, в качеството й на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет


ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Ако желаете да получите достъп до обществена информация трябва да заявите това.

Подаването и приемането на писмено* заявление за достъп до обществена информация в ОА Перник се осъществява по следните начини:

1. По пощата на адрес: 2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б;

2. „На ръка” в Звеното за административно обслужване в ОА Перник /партерен етаж/; Работно време от 9:00 ч. до 17:30 ч. /без прекъсване/

3.  На факс: 076 / 64 99 14;

или oblast@pk.government.bg

Заявлението за достъп до обществена информация следва да съдържа:

1. Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

2. Описание на исканата информация;

3. Предпочитаната форма за предоставяне на достъпа до исканата обществена информация – преглед на информацията – оригинал или копие, устна справка, копия на хартиен носител, копия на електронен носител;

4. Адрес за кореспонденция със заявителя.

 

*Заявлението за достъп до обществена информация се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща по чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗДОИ или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.


Заявление и декларация по образец за предоставяне на достъп до обществена информация

Устно запитване за достъп до информацията се приема в ЗАО, като за целта се съставя протокол от служителя, обслужващ ЗАО;

Протоколът съдържа всички реквизити на заявлението за достъп до обществена информация и се подписва от заявителя и служителя, съставил протокола. Същият се завежда в електронната документно-оборотна система на администрацията по надлежния ред, съгласно Правилника за документооборота в ОА Перник.

Заявленията за достъп до обществена информация, получени по пощата, “на ръка”, по факс или по електронната поща се регистрират от служителите, обслужващи ЗАО по надлежния ред, съгласно Правилника за документооборота в ОА Перник и Вътрешните правила за административно обслужване на ОА Перник.

Движението и резолирането на заявленията за достъп до обществена информация се извършва по общия ред, съгласно Правилник за документооброта в ОА Перник и Вътрешните правила за административно обслужване на ОА Перник.

Разглеждането на постъпилите заявления е до 14 дни от регистрирането им в ЗАО.

Възможно е удължаване на срока в предвидените от закона случаи.

Решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на обществена информация, както и за предоставяне на частичен достъп до исканата обществена информация по смисъла на чл. 28 ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация взема от Областния управител.

 Предоставянето на частичен достъп до исканата от заявителя обществена информация може да бъде под формата на:

1. Предоставяне на информация по част от исканията в заявлението;

2. Предоставяне на целия носител на информацията със заличени полета, съдържащи информация, достъпът до която е ограничен.

Достъпът до обществена информация се предоставя на заявителя след заплащане на определените разходи /посочени в решението/ и представяне на платежен документ.

Плащането се извършва по банков път, по сметка на ОА Перник, посочена в решението за предоставяне на обществена информация.

Предоставянето на информацията се заплаща при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от Министъра на финансите, като те не могат да надвишават материалните разходи за предоставянето на информацията.

Директорите на дирекции водят досие на всяко резолирано до тях заявление за достъп до обществена информация.

За помещение за преглед на информацията – оригинал или копие, се ползва Заседателна зала в ОА Перник.

Преглед на информацията се извършва в присъствието на Директора дирекция, до когото е резолирано съответното заявление и юрисконсулт от администрацията.

Условия за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Информацията от обществения сектор се предоставя във формат и на език, на който тя е събрана, съответно създадена, или в друг формат по преценка на организацията от обществения сектор и в отворен, машинночетим формат, заедно със съответните метаданни. Форматът и метаданните в тези случаи съответстват на официалните отворени стандарти.

По искане на заявителя и при възможност исканата информация се предоставя по електронен път на електронния адрес или по други подходящи начини за предоставяне на информацията в електронна форма.

Организациите от обществения сектор осигуряват условия за улеснено търсене на информация от обществения сектор, като поддържат и публикуват списъци с основни документи и съответните метаданни чрез различни механизми за онлайн достъп и в машинночетим формат или по друг подходящ начин. При възможност организациите от обществения сектор осигуряват условия за многоезично търсене на документи.

Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване след отправяне на писмено искане, което може да се направи и по електронен път на адреса на електронната поща по чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗДОИ или на портала по чл. 15г от ЗДОИ.

Информацията от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията.

Отказът на областния управител за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Търсене