Въпроси и Отговори

Дата на публикуване: 19.08.2016 13:16

Въпрос 1: Как мога да започна работа в Областна администрация Перник?

Отговор:  Назначаването на длъжност в Областна администрация Перник се извършва в изпълнение на разпоредбите на Закона за държавния служител и Кодекса на труда, като това става след провеждането и спечелването на конкурс за заемане на съответната длъжност.

Чрез изградения Портал за студентски стажове в държавната администрация, за студентите е създадена възможност за провеждане на пълноценни едномесечни стажове както в Областна администрация – Перник, така и в държавната администрация на територята на цялата страна.

Друга възможност е Национална програма „Старт на кариерата”, чиято основна цел е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

Областна администрация – Перник също така кандидатства и реализира проекти и програми за заетост, с които се осигурява заетост на трайно безработни лица,  лица с намалена работоспособност или нискоквалифицирани работници.

Въпрос 2: Може ли областният управител да спомогне определено лице да получи неизплатената си заплата, ако лицето работи в частно дружество?

Отговор: Не, областният управител няма такива правомощия. Лицето, на което не е изплатено възнаграждението, следва да потърси правата си пред  Дирекция “Инспекция на труда”, гр. Перник, пл. „Кракра” № 1, Синдикален дом, ет. 6.,  телефон: 076/ 601484, факс: 076/ 601484, e-mail: oit_pernik@mbox.contact.bg или пред компетентния български съд.

Въпрос 3: Може ли областният управител да спомогне или повлияе определено лице, на което е отредено да получи конкретно обезщетение от  Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, за увеличаване на това обезщетение.

Отговор: Не, областният управител няма такива правомощия. Лицето, което счита, че е ощетено, следва да се обърне към конкретната община, Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет или да потърси правата си по съдебен ред.

 

Въпрос 4: Може ли областният управител чрез определени негови представители да извърши проверка по конкретен сигнал за нередност от чисто битов характер?

Отговор: Не, областният управител няма такива правомощия. Заинтересованото лице може да потърси правата си по съдебен ред или като потърси съдействие от органите на МВР или друг компетентен орган.

Въпрос 5: Може ли областният управител чрез определени негови представители да извърши проверка по конкретен сигнал, касаещ косвено политиката в областта – например непочистено корито на река, наличие на свлачище, дупки по пътя и др.

Отговор: Да, областният управител може да извърши такава проверка по определени сигнали, но в повечето случаи тези проверки имат само констативен характер, тъй като компетентният орган е друг – община, АПИ и т.н. В тези случаи областният управител може да сезира компетентната институция за предприемане на необходимите действия.

Въпрос 6: Към кого следва да се обърнем в случаи на незаконно строителство?

Отговор: Жалбите или сигналите за незаконно строителство следва да се адресират според спецификата на строежа до Регионален отдел „Национален строителен контрол” гр. Перник, ул. “Търговска”  № 46, телефон: 076/ 600112, факс: 076/ 602088, e-mail: rdnsk_pernik@mail.bg или към Община Перник, пл.“Св.Иван Рилски“ № 1, телефон: 076/684290, факс: 076/603890, e-mail: obshtina@pernik.bg.

 

Въпрос 7: Към кого трябва да се обърнем при нарушения на трудовото законодателство?
Отговор:
Запитвания, свързани с нарушения на трудовото законодателство, може да се подават до Дирекция “Инспекция на труда”, гр. Перник, пл. „Кракра” № 1, Синдикален дом, ет. 6.,  телефон: 076/ 601484, факс: 076/ 601484, e-mail: oit_pernik@mbox.contact.bg

 

Въпрос 8: Към кого следва да се обърнем при възникнали въпроси, свързани с възстановяване собствеността върху гори и земеделски земи?
Отговор: 
Жалби и възражения, свързани с възстановяване собствеността на земеделски земи, се подават до Районния съд по местонахождението на имота, чрез съответната Общинска служба по земеделие.

Търсене