Териториални структури

Дата на публикуване: 10.02.2016 16:18

 

НАИМЕНОВАНИЕ

РЪКОВОДИТЕЛ

АДРЕС

КОНТАКТИ

Отдел
„Статистически изследвания – Перник”

Мая Симеонова

гр. Перник,

ул.“Отец Паисий” 2

телефон:
076/ 68 86 52

факс:
076/ 60 07 20

e-mail:MSimeonova@nsi.bg

Отдел “Държавен архив”

Станислава Георгиева

Гр. Перник,

ул. “Св.св. Кирил и Методий”  1

телефон:
076/ 60 34 93;
076/ 60 32 73

e-mail: pernik@archives.government.bg

Областна
дирекция на МВР

Димитър Попов

гр. Перник,

ул. "Самоков" 1

телефон:
076/ 67 62 77

е-mail:
pernik@mvr.bg

Първо районно управление

гр. Перник

Милен Тасков

гр. Перник,

ул. "Самоков" 1

телефон: 
076/ 67 66 76;
076/ 676 371

Второ районно управление

гр. Перник

Иван Зеленков

гр. Перник,

ул. "Минск" 6

телефон: 
076/ 67 00 31;
076/ 67 62 18

Районно управление

Радомир

Павел Джалев

Гр. Радомир,

ул. "Люлякова" 3

телефон:
0777/ 82 411

Районно управление

Брезник

ст. инспектор Павел Павлов

Гр. Брезник,

ул. "Андрей Михайлов" 80

телефон: 
07751/ 38 47

Районно управление

Трън

гл.инспектор

Жана Соларова

Гр. Трън,

ул. "Хараламби Стоянов" 1

 

телефон:
07731/ 30 44

 

Областно звено "Охрана"

Мариела Михова

гр.Перник,

ул.“Търговска”37 Окръжен съд

Телефон:

076/686532

e-mail:

delovodstvo.pk@gdo.bg

Областна служба "Изпълнение на наказанията"

Елена Станчева

 гр. Перник,

ул. “Радомир” 1, вх. “А”, ет. 4,

п.к. 66

тел./факс:

076/601072

e-mail:

osin.pk@gdin.bg  ops_pk@abv.bg

Военно окръжие II степен - Перник

Началник
подполковник Димитър Матев

гр. Перник, ул."Радомир" 1, вх.А, ет.3

телефон: 076/60 28 66

e-mail: vo-pernik@comd.bg

Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”

внд Комисар Борис Борисов

гр. Перник,

Пл. “Св. Иван Рилски” 1Б, ет. 11

телефон:
076/ 60 81 12

факс:
076/ 60 27 27

e-mail:
okic-pk@cp.government.bg

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”
гр.Перник

Кирил Христов

гр.Перник,
ул.”Райко Даскалов” 4

телефон:
076/ 60 27 27

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”
гр. Радомир

Тодор Тодоров

гр. Радомир,
ул.”Люлякова” 3

телефон:
0777/ 824 72

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”
гр. Брезник

Чавдар Асенов

гр. Брезник,
ул.”Георги Бунджулов” 4

телефон:
07751/ 38 73

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”
гр. Трън

Борис Борисов

гр. Трън,
ул.”Мосаловска” № 1

телефон:
07731/ 21 60

Участък “Пожарна безопасност и защита на населението”
гр. Земен

Тодор Тодоров

гр. Земен,
ул.”Земенски манастир” 11

телефон:
07741/ 24 59

Офис на Перник “Национална агенция по приходите”

Румен Давидков

гр. Перник, пл.”Св.Ив.Рилски” № 1

телефон:
076/ 64 71 64;
076/ 64 71 78

е-mail:
td_pernik@ro14.nra.bg

Териториално звено “Гражданска регистрация и административно обслужване”

Катя Панова

гр.Перник,
ул. „Св.св.Кирил и Методи” № 11, ет.1

телефон:
076/ 60 07 89

e-mail: 
pk@grao.government.bg

Регионален отдел национален строителен контрол

Васил Мариянов

гр. Перник,
ул. “Търговска” 46

телефон:
076/ 60 01 12

факс:
076/ 60 20 88

e-mail: 
rdnsk_pernik@mail.bg

Служба по геодезия, картография и кадастър

Марийка Минтова

гр. Перник,
ул. “Търговска”46

телефон:
076/60 01 63
факс:
076/ 60 01 62

e-mail: 
pernik@cadastre.bg

Областно пътно управление

ВрИД инж. Емилия Ваклинова

гр.Перник,
ул. ”Софийско шосе” 31

телефон:
076/ 60 44 33

факс:
076/ 60 02 56

e-mail:
opu_pernik@abv.bg

Дирекция “Бюро по труда”
гр. Перник

Росен Симеонов

гр. Перник,
ул. „Радомир” № 1

телефон:
076/ 60 14 00

факс:
 076/ 60 25 24

e-mail:
dbt_pernik@abv.bg 

Филиал гр. Радомир

Владин Владимиров

гр. Радомир,
пл. „Свобода” №1

телефон:
0777/ 80 509

Филиал гр. Трън

Ицо Петров

гр. Трън,
ул. „Мосаловска” №1

телефон:
07731/ 22 11

Филиал гр. Брезник

ст.експерт
Светлана Любомирова

гр. Брезник,
ул.„Елена Георгиева”№27

телефон:
07751/ 23 28

Дирекция “Инспекция на труда” Перник

 

Любомир Владимиров

 

гр. Перник,
пл. „Кракра” № 1, Синдикален дом, ет. 6

телефон:
076/ 60 14 84

факс:
076/ 60 14 84

e-mail: ditPernik@gli.government.bg

Регионална дирекция “Социално подпомагане”
гр. Перник

Ивайла Касърова

гр.Перник,
пл.”Св. Иван Рилски” 1Б

телефон:
076/ 60 09 54

факс: 
076/ 60 35 42

e-mail: rdsp_pernik@mbox.contact.bg

Дирекция “Социално подпомагане”

гр. Перник

Анита Костадинова

гр. Перник,
ул. “Радомир” 1

телефон:
076/ 60 38 65

e-mail: dsp-pernik@asp.government.bg

Дирекция “Социално подпомагане”
гр. Радомир

Светослава Асенова

гр. Радомир,
ул. “Св. Св. Кирил и Методии” №9

телефон:
0777/ 80 572

email: dsp-radomir@asp.government.bg

Дирекция “Социално подпомагане”
гр. Трън

Донимира Манчева

гр.Трън,
пл. “Владо Тричков” №5

телефон:
07731/ 23 86

факс:
07731/ 30 38

e-mail: dsp-tran@asp.government.bg

Териториално поделение на НОИ, гр. Перник

Иво Пушев

гр.Перник,
ул. “Отец Паисий” № 50

телефон:
076/ 64 93 40

e-mail:
pernik@nssi.bg

Филиал гр. Радомир

 

гр. Радомир,
ул. “Дупнишка” №5

телефон:
0893/ 55 91 36

 

Регионално управление на образованието

Ваня Коконова

гр.Перник,

ул.”Св.Св. Кирил и Методий” № 11

телефон:
076/ 60 48 30;

e-mail:

rio_pernik@mon.bg

Районна здравно-осигурителна каса

Д-р Йорданка Александрова

гр.Перник,
пл. “Кракра” №2 ет. 6

телефон:
076/ 64 92 10

факс:
076/ 64 16 46

e-mail:
pernik@nhif.bg

Регионална здравна инспекция

д-р

Александър Златанов

гр.Перник,
ул.”Миньор” № 15

телефон:
076/ 60 18 81

e-mail: 
rzi_pk@b-trust.org

Многопрофилна болница за активно лечение “Рахила Ангелова” АД

д-р Анатолий Митов

гр. Перник,
ул. “Брезник” № 2

телефон:
076/ 68 82 11

e-mail:
mbalpk@abv.bg

Областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие”

Йорданка Александрова

гр. Перник, ул.“Райко Даскалов“ 11

телефон:
076/68 81 72

факс:
076/68 81 51

e-mail:
dfz@dfz.bg

Областна дирекция “Земеделие”

Анна Цветкова

гр. Перник,
пл.”Кракра” № 1, Синдикален дом, ет.8

телефон:
076/ 60 34 81

e-mail:
odzgpernik@mail.bg

 

Общинска служба по земеделие
гр. Перник

Цеца Велинова

гр. Перник,
ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 11

 телефон:
076/ 60 34 80

факс:
076/ 60 34 24

e-mail:
oszgpernik@mail.bg

Общинска служба по земеделие
гр. Радомир

Анелия Василева

гр. Радомир,
ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 21

телефон:
0777/ 80 301

факс:
0777/ 80 059

e-mail:
oszgradomir@mail.bg

Общинска служба
по земеделие гр.Брезник

Мая Младенова

гр.Брезник,
ул. “Андрей Михайлов” № 83

телефон:
07751/ 20 47

факс:
07751/ 38 46

e-mail:
oszgbreznik@mail.bg

Общинска служба
по земеделие
гр. Трън

Мариола Попова

гр. Трън,
ул.”Хараламби Стоянов” № 1

телефон:
07731/ 30 79

факс:
07731/ 30 79

e-mail:
oszgtran@mail.bg

Общинска служба по земеделие
гр. Земен

Валери Райчев

гр. Земен,
ул. “Христо Ботев” № 3

 

телефон:
07741/ 21 62

факс:
07741/ 21 62

e-mail: 
oszgzemen@mail.bg

Общинска служба
по земеделие
с. Ковачевци

 

Зоя Николова

с. Ковачевци

телефон:
07727/ 20 23

факс:
07727/ 20 23

e-mail: 
oszgkovachevci@mail.bg

Областен офис към Национална служба за съвети в земеделието - Перник

Ирена Топалова

гр. Перник,
пл. „Кракра” № 1, Синдикален дом, ст. 304, 305

телефон:
076/ 60 29 32

e-mail: pernik.m@naas.government.bg

Регионална дирекция на горите
гр. Кюстендил

Здравчо Тодоров

гр. Кюстендил, ПК 2500,
бул. “България” 33

телефон:
078/ 505 10

Факс:
078/ 505 12

e-mail:
rugkustendil@iag.bg

Държавно горско стопанство
гр. Радомир

Веселин Владов

гр. Радомир,
ул.“Цар Освободител” №4

телефон:
0777/ 821 42

факс:
0777/ 824 01

e-mail:
dgsradomir@abv.bg

Държавно горско стопанство
гр. Брезник

Петър Савев

гр. Брезник,
ул.“Андрей Михайлов” № 108

телефон:
07751/ 38 88

факс:
07751/ 38 78

e-mail:
dgsbreznik@abv.bg

Държавно горско стопанство
гр. Земен

инж. Бисер Дачев

гр. Земен,
ул. “Пещерско шосе” № 20

телефон:
07741/ 23 18

факс:
07741/ 24 57

e-mail:
dgs_zemen@abv.bg

Държавно горско стопанство
гр. Трън

Георги Георгиев

гр. Трън,
ул. “Явим Тошков” № 10

телефон:
07731/ 21 36

факс:
07731/30 41

e-mail:
dgs_tran@abv.bg

Държавно ловно стопанство
с. Кладница, община Перник

Драгомир Пенчев

 

с. Кладница,
п.к. 2347

телефон:
0884 85 53 55

факс:
0887 86 48 68;

e-mail:
dlsvitoshko@abv.bg

отдел “Рибарство и контрол-Западна България” гр.София

Росен Николов 

гр.София,
бул.”Христо Ботев” № 17

Телефон:
02/80 51 651
Факс:
02/80 51 660

e-mail:
sofia@iara.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните

д-р Елза Драгомирова

гр. Перник,
ул. „Пейо Яворов” № 25

телефон:
076/60 11 72

e-mail: RVS_14@nvms.government.bg

“Напоителни системи” ЕАД клон Струма – Места район
гр. Перник

Моника Милошова

гр.Перник,
ул. „Бели брег” 3

телефон:
076/ 60 24 40

e-mail:
ns_pernik@abv.bg

Областен отдел “Автомобилна администрация”

Румен Димитров

гр. Перник,
ул. „Отец Паисий” № 2

телефон:
076/ 60 26 70

телефон и факс:
076/ 63 00 48

e-mail: kdai_pernik@mail.bg;
rdaa_pernik@rta.government.bg

Областна пощенска станция

Роза Стоилова

гр. Перник,

пл. “Кракра” № 1

телефон: 076/ 60 07 90

Факс: 076/ 60 05 67

Комисия за защита на потребителите-
Звено гр. Перник

ст.инспектор
Елена Гюрова

гр. Перник,
ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 11 ет. 3

телефон:
076/ 60 33 12

e-mail: pernik@kzp.bg

elena_g73@abv.bg

Мрежови експлоатационен подрайон
гр. Перник

Асен Асенов

гр. Перник,
ул. “Света Петка” № 65

телефон:
076/ 64 96 01

e-mail:
aasenov@sfo.eso.bg

“Водоснабдяване и канализация” ООД
гр. Перник

инж. Борислав Иванов

гр. Перник,
ул. “Средец” №11

телефон:
076/ 64 98 15

факс:
076/ 64 98 31

e-mail:
vik_pernik@abv.bg

„Информационно обслужване” АД, клон Перник

Златка Брадварска

гр. Перник,
ул. "Отец Паисий" №2

телефон: 076/604 774

факс: 076/601 993

e-mail:pernik@is-bg.net

 

Търсене