Конкурси


13.10.2021
Днес, 07.10.2021 г., комисия, назначена със Заповед № РД-138/31.08.2021 г. на областния управител на област Перник, в състав: Председател:          Елена Иванова – главен секретар;   Членове:    1. Росица Рангелова – главен експерт ЧР; Венеция Огнянова – старши юрисконсулт   проведе конкурс за длъжността старши експерт „Регионално развитие” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” на Областна администрация – Перник по определения начин – решаване на тест и интервю. След...

21.09.2021
На основание чл. 21, ал. 1 и въз основа на решението по чл. 20, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оформено в протокол, конкурсната комисия обявява:   а) Допуска до конкурс следните кандидати: Даниела Иванова Василева Инес Ивова Петрова Камен Романов Кирилов Сашка Василева Терзийска   б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: Няма недопуснати кандидати   Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест...

13.09.2021
Днес, 03.09.2021 г., комисия, назначена със Заповед № РД-119/30.07.2021 г. и Заповед № РД-135/27.08.2021г. на областния управител на област Перник, в състав:   Председател:          Ива Борисова – заместник областен управител;   Членове:           1. Росица Рангелова – главен експерт ЧР; Венеция Огнянова – старши юрисконсулт   проведе конкурса за длъжността директор на Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”в Областна администрация – Перник по определения начин – решаване...

13.09.2021
Днес, 03.09.2021 г., комисия, назначена със Заповед № РД-121/30.07.2021 г. и Заповед № РД-134/27.08.2021г. на областния управител на област Перник, в състав:   Председател:          Ива Борисова – заместник областен управител;   Членове:       1. Росица Рангелова – главен експерт ЧР; Венеция Огнянова – старши юрисконсулт   проведе конкурса за длъжността „финансов контрольор” в Областна администрация – Перник по определения начин – решаване на тест и интервю. След като всеки член на...

31.08.2021
На основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:   за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” в Областна администрация – Перник – 1 щатна бройка,   Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: - Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на безопасността на движението и опазването на...

19.08.2021
На основание чл. 21, ал. 1 и въз основа на решението по чл. 20, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оформено в протокол, конкурсната комисия обявява:   а) Допуска до конкурс следните кандидати: Светлана Кирилова Петкова Мариела Димитрова Аксентиева – Йорданова   б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: Няма недопуснати кандидати.   Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 03.09.2021...

Търсене