1969 Регистриране на технически паспорт на строеж

Дата на публикуване: 22.03.2018 08:43


 1. 1969 Регистриране на технически паспорт на строеж - Текуща страница
 2. Административни услуги
 3. 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)
 4. 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
 5. 3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
 6. 1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административен режим, ...
 7. 2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост
 8. 1986 Разрешаване изработването на план - извадка от Подробен устройствен план
 9. 1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
 10. 1982 Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство
 11. 1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и/или обекти с регионално значение
 12. 1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
 13. 2529 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения за стопански цели в земи, гори, води и водни обекти – държавна собственост
 14. 2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост
 15. 1985 Съставяне на Актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други
 16. 1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
 17. 1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
 18. 1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост”
 19. 1973 Съставяне на Актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
 20. 1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
 21. 1971 Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставени актове за държавна собственост
 22. 2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации
 23. 1970 Съставяне на Актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове
 24. 1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
 25. 1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала
 26. 1977 Отразяване на забележка към издаденото разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от ЗУТ
 27. 1976 Презаверяване на разрешение за строеж
 28. 1975 Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
 29. 1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и / или за обекти с регионално значение
 30. 1964 Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации
 31. 1968 Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж
 32. 1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
 33. 1966 Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
 34. 1965 Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна
 35. 1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
 36. 1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
 37. 2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 38. Достъп до обществена информация
 39. Харта на клиента
 40. Вътрешни правила

Търсене