1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

Дата на публикуване: 21.03.2018 14:37


 1. твеността... - Текуща страница
 2. Административни услуги
 3. 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)
 4. 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
 5. 3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
 6. 1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административен режим, ...
 7. 2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост
 8. 1986 Разрешаване изработването на план - извадка от Подробен устройствен план
 9. 1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
 10. 1982 Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство
 11. 1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и/или обекти с регионално значение
 12. 1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
 13. 2529 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения за стопански цели в земи, гори, води и водни обекти – държавна собственост
 14. 2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост
 15. 1985 Съставяне на Актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други
 16. 1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
 17. 1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост”
 18. 1973 Съставяне на Актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
 19. 1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
 20. 1971 Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставени актове за държавна собственост
 21. 2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации
 22. 1970 Съставяне на Актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове
 23. 1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
 24. 1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала
 25. 1977 Отразяване на забележка към издаденото разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от ЗУТ
 26. 1976 Презаверяване на разрешение за строеж
 27. 1975 Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
 28. 1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и / или за обекти с регионално значение
 29. 1969 Регистриране на технически паспорт на строеж
 30. 1964 Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации
 31. 1968 Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж
 32. 1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
 33. 1966 Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
 34. 1965 Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна
 35. 1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
 36. 1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
 37. 2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 38. Достъп до обществена информация
 39. Харта на клиента
 40. Вътрешни правила

Търсене