Правомощия

Дата на публикуване: 15.04.2016 06:57
Правомощия на областния управител

Чл. 7. (УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ) (1) Областният управител: 
 1. Провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
 2. Осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
 3. Осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на инвестициите правомощия;
 4. Отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
 5. Упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:
  • а) упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;
  • б) може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;
 6. Осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;
 7. Осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 8. Координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 9. Координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархична подчиненост;
 10. Провежда информационна политика, гарантираща откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;
 11. Ръководи областния съвет за развитие;
 12. Организира разработването на областната стратегия за развитие;
 13. Внася проекта на областната стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;
 14. Ръководи регионалния съвет за развитие при условията и по реда на чл. 18, ал. 3 от Закона за регионалното развитие;
 15. Отговаря за организационно-техническата подготовка на избори за държавни и местни органи на властта и за членове на Европейския парламент от Република България на територията на областта;
 16. Осъществява подготовката на икономиката и населението в областта за отбрана и организира изпълнението на задачите, свързани с отбраната, в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
 17. Ръководи областния съвет по сигурност;
 18. Осъществява управлението на В и К системите като представител на държавата в асоциацията по В и К при условията и по реда, определени със Закона за водите;
 19. Отговаря за опазването на обществения ред в рамките на предоставените му със закон правомощия;
 20. Организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;
 21. Изпълнява правомощията по чл. 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове;
 22. Утвърждава областните транспортни схеми;
 23. Осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;
 24. Утвърждава длъжностното разписание на областната администрация и длъжностните характеристики на длъжностите, които са му непосредствено подчинени, и на главния секретар;
 25. Отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;
 26. Издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;
 27. Осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;
 28. Командирова, при изрично упълномощаване, със заповед заместник областните управители в страната и в чужбина;
 29. Командирова със заповед държавните служители и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;
 30. Утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;
 31. Утвърждава вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността на областната администрация;
 32. Осигурява разработването и внедряването на административна информационна система (АИС) в областната администрация;
 33. Осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет;
 34. Създава и ръководи съвети и комисии в изпълнение и на други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
 • (2) При осъществяването на своите правомощия областният управител може да създава обществени съвети и комисии като консултативни звена, както и работни групи за решаване на конкретни задачи.
 • (3) Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.

Търсене