СЪОБЩЕНИЕ

Дата на публикуване: 12.02.2016 15:26

Във връзка с проведена процедура за избор на изпълнител по реда на Раздел IVa от Вътрешните правила за провеждане на процедури по обществени поръчки в Областна администрация Перник и контрол по изпълнението им и съгласно Протокол на комисията от дата 14.12.2013г., същата реши следното:

По обособена позиция 1 – Застраховка на недвижимо и движимо имущество на Областна администрация Перник – нa oснование чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП първата хипотеза, а именно при отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата и на основание раздел IVa, чл. 27, ал. 5 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по обществени поръчки в Областна администрация Перник и контрола по изпълнението им /нар. по-нататък само Вътрешни правила/, касаеща възможността при промяна на първоначално обявените условия отново да се приложи реда за събиране на оферти по чл. 27, ал. 1-4 от раздел  IVa от Вътрешните правила - прекратява процедурата.

По обособена позиция  2 - Застраховка на автомобили, собственост на Областна администрация Перник – комисията класита на първо място с 69 точки и съответно ще сключи договор със следното дружество - ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп.


 1. СЪОБЩЕНИЕ - Текуща страница
 2. Обществени поръчки след 15.04.2016 г.
 3. Обществени поръчки до 15.04.2016 г.
 4. Обществени поръчки
 5. Вътрешни правила
 6. Публична покана за „Извършване на СМР - дейности на сгради в режим на етажна собственост”
 7. Покана за избор на изпълнител по реда на раздел IVа от вътрешните правила за обществени поръчки в ОА
 8. Покана за провеждане на избор за изпълнител по чл.14 ал.5 от ЗОП
 9. Избор на изпълнител за застраховка на сградата и имуществото на Областна администрация Перник
 10. Втора покана за провеждане на избор за изпълнител по реда на чл. 14, ал.5 от ЗОП
 11. Съобщение за класиране във връзка с доставка на канцеларски материали за ОА - Перник
 12. Покана за провеждане на избор за изпълнител
 13. Покана за провеждане на избор за изпълнител по реда на ЧЛ.14, АЛ.5
 14. Съобщение във връзка с изпълнението на дейности по проект ЦА12-22-36/04.06.2013г.
 15. Втора покана за провеждане на избор за изпълнител по реда на ЧЛ.14, АЛ.5
 16. Публична покана за подмяна на асансьорна уредба
 17. Съобщение във връзка с покана номер 32-03-68/22.04.2014
 18. Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции по проект ЦА12-22-36/04.06.2014
 19. Заповед за прекратяване на процедура за подмяна на асансьорна уредба
 20. Втора публична покана за подмяна на асансьорна уредба.
 21. Втора публична покана за абонаментна месечна поддръжка на зелени площи.
 22. Абонаментно извънгаранционно хардуерно, софтуерно сервизно обслужване на компютърната и периферна техника на Областна Администрация Перник
 23. Покана за направа на сигнално - указателна пътна маркировка вход - изход на ГКПП в с. Стрезимировци
 24. Обществена поръчка по чл.8 а от ЗОП - \\"Охрана на обекти под управлението на ОУ на Област Перник"
 25. Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по английски език, компютърна грамотност и два семинара
 26. Публична покана с №9048994 касаеща \\"Охрана на обекти под управлението на областния управител"
 27. Плащания по договори
 28. Покана за събиране на оферти за физическа охрана в Синдикален дом
 29. Съобщение във връзка с покана номер: 9029342

Търсене