Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции по проект ЦА12-22-36/04.06.2014

Дата на публикуване: 12.02.2016 14:36

Областна администрация Перник уведомява заинтересованите лица, че отварянето на получените оферти за публична покана за участие в обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции” по проект - №ЦА12-22-36/04.06.2013г. „Повишаване на административния капацитет в Област Перник за интегрирано, устойчиво планиране на градска среда и енергийна ефективност, професионална етика и етично регулиране“, осъществяван с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/12/2.2-08,ще бъде от 10:00ч. на 29.05.2014г. в Областна администрация Перник. 

"Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции” по проект - ЦА12-22-36/04.06.2013г. „Повишаване на административния капацитет в Област Перник за интегрирано, устойчиво планиране на градска среда и енергийна ефективност, професионална етика и етично регулиране“, осъществяван с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/12/2.2-08.

 

Номер на поканата: 9029342

pdf buttonПротокол

pdf buttonАОП Публична покана

pdf buttonСписък на документацията

pdf buttonДокументация - Техническо задание

pdf buttonМетодика за оценка

WordIconОбразец 1 - Декларация по чл.47 ФЛ

WordIconОбразец 2 - Декларация по чл.47 ФЛ

WordIconОбразец 3 - Административни сведения

WordIconОбразец 4 - Декларация срок на валидност

WordIconОбразец 5 - Декларация срок на изпълнение

WordIconОбразец 6 - Списък на екпертите

WordIconОбразец 7 - Списък договори

WordIconОбразец 8 - Техническо предложение

WordIconОбразец 9 - Ценова оферта

WordIconОбразец 10 - Договор

WordIconОбразец 11 - Деклрация за приемане на клаузите на договора

WordIconОбразец 12 - CV на кандидата

WordIconОбразец 13 - Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта

WordIconОбразец 14 - Списък на подизпълнителите

WordIconОбразец 15 - Декларация от всеки от подизпълнителите


 1. 14... - Текуща страница
 2. Обществени поръчки след 15.04.2016 г.
 3. Обществени поръчки до 15.04.2016 г.
 4. Обществени поръчки
 5. Вътрешни правила
 6. Публична покана за „Извършване на СМР - дейности на сгради в режим на етажна собственост”
 7. Покана за избор на изпълнител по реда на раздел IVа от вътрешните правила за обществени поръчки в ОА
 8. СЪОБЩЕНИЕ
 9. Покана за провеждане на избор за изпълнител по чл.14 ал.5 от ЗОП
 10. Избор на изпълнител за застраховка на сградата и имуществото на Областна администрация Перник
 11. Втора покана за провеждане на избор за изпълнител по реда на чл. 14, ал.5 от ЗОП
 12. Съобщение за класиране във връзка с доставка на канцеларски материали за ОА - Перник
 13. Покана за провеждане на избор за изпълнител
 14. Покана за провеждане на избор за изпълнител по реда на ЧЛ.14, АЛ.5
 15. Съобщение във връзка с изпълнението на дейности по проект ЦА12-22-36/04.06.2013г.
 16. Втора покана за провеждане на избор за изпълнител по реда на ЧЛ.14, АЛ.5
 17. Публична покана за подмяна на асансьорна уредба
 18. Съобщение във връзка с покана номер 32-03-68/22.04.2014
 19. Заповед за прекратяване на процедура за подмяна на асансьорна уредба
 20. Втора публична покана за подмяна на асансьорна уредба.
 21. Втора публична покана за абонаментна месечна поддръжка на зелени площи.
 22. Абонаментно извънгаранционно хардуерно, софтуерно сервизно обслужване на компютърната и периферна техника на Областна Администрация Перник
 23. Покана за направа на сигнално - указателна пътна маркировка вход - изход на ГКПП в с. Стрезимировци
 24. Обществена поръчка по чл.8 а от ЗОП - \\"Охрана на обекти под управлението на ОУ на Област Перник"
 25. Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по английски език, компютърна грамотност и два семинара
 26. Публична покана с №9048994 касаеща \\"Охрана на обекти под управлението на областния управител"
 27. Плащания по договори
 28. Покана за събиране на оферти за физическа охрана в Синдикален дом
 29. Съобщение във връзка с покана номер: 9029342

Търсене