Икономика

Дата на публикуване: 09.02.2016 11:58

Нефинансови предприятия  в Област Перник  /2009 г./

Икономически дейности Предприятия /брой/
ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ПЕРНИК 5002
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 132
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 15
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 374
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 5
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 13
СТРОИТЕЛСТВО 291
ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 2299
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 236
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 474
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 67
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 136
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 247
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 78
ОБРАЗОВАНИЕ 30
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 43
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 247

Брутната добавена стойност, създадена от промишлеността през 2009 година се разпределя както следва:

-       Добивна промишленост - 14.7 %

-       Преработваща промишленост - 49.1 %

-       Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода- 36.2 %.

Големи предприятия на територията на Област Перник:

-       Стомана-Индъстри АД

тел.: +359 76 681 023; факс: +359 76 681 951

-       Колхида метал

тел.: +359 76 670 620; +359 76 670 696; тел./факс: -359 76 670 891

-       Леми Трафо

тел.: +359 76 670 620; +359 76 670 696; факс : +359 76 670 891

-       Галко АД

тел.: +359 777 80210 / 80225

-       Електрик АQ

тел.: +359 777 8 22 02; факс: +359 777 8 22 16

-       Радомир Индъстрийз

тел.: +359 777 80 489; факс: +359 777 82 134; 80 558

-       Бесттехника

тел.: + 359 777 82185 / 80590; факс: + 359 777 80218

-       Заводски строежи

тел.: +359 76 670 984; факс +359 76 670 982

-       Сами-М

тел.:+359 76 603 940

-       Прим

тел.:+359 76 603 999; факс: +359 76 640 130

-        Колбасо

тел.: +359 7712 23 97

-       Вамид  ООД

тел.: +359 7741 23 00

Преобладаващи в Област Перник – 99 % са малките и средните предприятия с персонал до 100 човека.

Най-голям е делът на микропредприятията - 42 % от всички малки и средни предприятия, следвани от малките предприятия - 36 %  и накрая - 21 % са средните предприятия.

Малките и средни предприятия генерират преобладаващия дял от приходите 54 % и разходите - 55 % на всички стопански субекти и ролята им за икономическото развитие на Област Перник все повече нараства.

 
 

  1. Икономика - Текуща страница
  2. Общини
  3. История
  4. Култура
  5. Туризъм
  6. География

Търсене