География

Дата на публикуване: 09.02.2016 11:55

В рамките на област Перник се включват Общините Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън, а административен и икономически център е гр. Перник.

В климатично отношение Пернишка област попада в умереноконтиненталната климатична област, като само Витошкият склон е в планинската климатична област. Климатичните условия се определят от сравнително голямата средна надморска височина - 750 м, която варира в широки граници - от 650 м до над 2000 м. Характерна черта на климата са приземните температурни инверсии, особено през зимните месеци. Лятото не е горещо, а есента е по-топла от пролетта.

Инфраструктура

Техническата инфраструктура в областта е свързано с гео-стратегическото местоположение на областния център Перник. Отличните транспортни връзки го превръщат в удобен логистичен мост между Европа и Азия.

През територията на областта преминават главни пътни връзки с европейско и балканско значение:

Европейски транспортен коридор № IV -Дрезден - Прага - Братислава - Гьор -     Будапеща - Арад - Крайова - София - Пловдив - Истанбул, с разклонение София - Кулата - Солун е път, свързващ страните от Централна Европа с Егейско море (пристанище Солун).

Европейски транспортен коридор No VIII -Дурас- Тирана - Кафтан/Kaфaсан - Скопие - Деве Баир - Гюешево - Сoфия - Пловдив - Бургас - (Варна) е връзката между Адриатическо море и страните от черноморския регион, Русия и страните от Централна Азия и пресича Албания, Maкедония и България.

Приключи строителството на Автомагистрала Люлин, което значително ще подобри  превозът на стоки от Гърция до Виена. Това е един от най-сложните инфраструктурни обекти, изграждани на Балканския полуостров.

Железопътните линии, преминаващи през областта, са част от международните линии:

София – Атина и София –Скопие

Най-близкото летище отстои само на 40 км от областния център.
Областта има големи възможности за регионално сътрудничество – както със съседни области, така и за участие в транс граничното сътрудничество с Република Сърбия.

Климат

Умерено-континентален.Средногодишни температури 10,3°С. Средна сума на валежите 600мм на кв.м Преобладаващи ветрове – северни и северозападни

Води

В областта има три основни минерални водоизточника – в с. Банкя, Трънска община, в кв. "Бела вода" и с. Рударци, Пернишка община.

Релеф:

Котловинно планински. Средна надморска височина 720 м.
Планини:

Витоша, Люлин, Голо Бърдо, Любаш.

Полезни изкопаеми: кафяви каменни въглища – Пернишки каменовъглен басейн варовици (пригодни за добив на цимент и вар) – в община Земен, Перник и гр. Батановци доломит (подходящ с флюси в металургията) – кв. Калкас и с. Боснек в община Перник, с. Гълъбник в община Радомир риолит (златен трахит) – в с. Лешниковци, община Трън (като облицовъчен камък) кварц – кариера “Бели камък”, с. Глоговица в община Трън. петролни шисти при с.Извор и Борнарево. инертни материали – с. Долни Раковец

В Натура 2000 са включени:

1. Защитени зони за птиците:

“Мещица”, разположена в землищата на с. Бабица, с. Велковци, с. Гоз, с. Сопица, община Брезник; с. Вискяр, с. Витановци, с. Мещица, с. Радуй, с. Расник, община Перник;

“Ноевци”, разположена в землищата на с. Бегуновци, с. Брезнишки извор, с. Гигинци, с. Кошарево, с. Кривонос, с. Непразненци, с. Ноевци, с. Ребро, с. Садовик, с. Слаковци, с. Станьовци, община Брезник; с. Беренде, община Земен; с. Слатино, община Ковачевци; с. Лесковец, с. Планиница, с. Селищен дол и с. Ярджиловци, община Перник;

„Любаш” - община Брезник.

„Витоша” 

Земен”

2. Защитени зони за местообитанията:

„Краище”; „Еловица”; „Големи връх”; „Руй”


  1. География - Текуща страница
  2. Общини
  3. История
  4. Култура
  5. Икономика
  6. Туризъм

Търсене