06.12.2019
Областният управител инж. Емил Костадинов направи оглед по търсене на алтернативни решения на водната криза 
Областният управител инж. Емил Костадинов направи инспекция на текущото състояние на язовир и ВЕЦ "Студена", помпената станция преди с. Боснек, каптаж "Врелото", пречиствателната станция за питейни води в кв. Църква и Владайския канал.Заедно с главния инженер на ВиК Перник Бойко Кодуски, губернаторът направи обход на язовирната стена, спирателно-изпускателната техника и хидро-техническите съоръжения. Огледът бе с цел прецизиране и вземане на мерки за справянето с водната криза в условията на предстоящия зимен сезон. "Запознах се на място с текущото състояние на яз. Студена и свързаните с него системи за изготвянето на цялостен план за отклоняване на допълнителни водни източници. Заедно със специалисти...

06.12.2019
Областният управител на Перник инж. Емил Костадинов встъпи официално в длъжност
Областният управител на Перник инж. Емил Костадинов встъпи официално в длъжност, назначен с Решение на Министерски съвет № 724/ 05.12.2019 г. Инж. Костадинов е роден на 01.01.1986 г. Работил е в Областно пътно управление – Перник, а в периода ноември 2015 г. – октомври 2019 г. е бил кмет на кметство „Изток“, община Перник. Завършил е ВТУ „Тодор Каблешков“ – София с магистърските специалности „Транспортен мениджмънт“ и „Автоматизирано проектиране в машиностроенето“. Има придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ и по специалността „Национална сигурност и отбрана“ от Военната академия „Георги Раковски“ – София.Сред приоритетите, които си поставя новият губернатор в спешен порядък, са разрешаването на...

03.12.2019
Проведе се заседание на Областния съвет за сътрудничество на етническите и интеграционни въпроси
Областен съвет за сътрудничество на етническите и интеграционни въпроси се проведе в Областната администрация Перник с участието на общини, териториални структури и неправителствени организации на територията на областта. Под председателството на инж. Васил Павлов, общинските администрации представиха своите отчетни анализи по изпълнение на общинските интеграционни политики. От тях стана ясно, че по всички 6 приоритета – Здравеопазване, Образование, Заетост, Жилищни условия, Върховенство на закона и недискриминация, Култура и медии, общините са създали успешен и полезен модел на управление за всички уязвими групи.Комисията се запозна с различни проекти, реализирани от общините в които активно се включват представители от ромското население.В хода...

02.12.2019
Областната епизоотична комисия вече с ежемесечни заседания
Заместник областният управител на Перник инж. Васил Павлов откри и ръководи заседанието на Областната епизоотична комисия.В него участваха представители на Областната дирекция по безопасност на храните, ОДМВР, РДПБЗН, ОД „Земеделие”, ловно-рибарските сдружения и държавните горски стопанства на територията на Областта.Съгласно указания на Министерство на земеделието, храните и горите, и предвид успокоената епизоотична обстановка в страната, ежеседмичните заседания на Областните епизоотични комисии, се заменят с провеждане на едно такова месечно. Запазва се, обаче, готовността за своевременно организиране и координиране на всички мерки и действия, в съгласуваност и съобразно компетенциите им при възникване на формажорни обстоятелства.Началникът на отдел в ОДБХ д-р Красимир...

02.12.2019
Областният съвет по земеделие с доклади за стопанската година и започналата есенна кампания
Областният съвет по земеделие и гори проведе второ редовно заседание за тази година, председателствано от заместник областния управител инж. Васил Павлов. На него присъстваха представители на териториални структури на държавни институции, браншови сдружения и асоциации в селското и горското стопанство.В дневния ред на срещата бяха представени доклади за стопанска 2018-2019 година и есенна кампания за сеитба 2019-2020 от Областна дирекция "Земеделие". Представен бе и доклад от Държавен фонд "Земеделие" за кандидатстване по проекти от земеделски производители.От изнесената информация от директора на ОД „Земеделие" Перник Анна Цветкова през стопанската 2018-2019 г. в област Перник са засети следните земеделски култури: ечемик – 9...

29.11.2019
Областният управител на Перник и експерти установиха неправомерно отклоняване на вода от язовир Студена
Областният управител на Перник Ирена Соколова заедно с експерти, инженери, спелеолози и специалисти по ВиК, установиха неправомерно отклоняване на огромни водни количества от водосборния район на язовир Студена. Това заяви тя по време на обществен експертен съвет, на който покани да присъстват и протестиращите. Соколова и експертите през последните 10 дни са обходили основните водоизточници на язовир Студена. Преди три дни видях бентовете за отклоняване на цялата вода от един от основните водоизточници при маловодие с тръба, отвеждаща към помпена станция, каза Соколова. Още на следващия ден (на 28 ноември 2019 г.) се установява увеличение на дебита към язовир Студена...

21.10.2019
ПРОВЕЖДАНЕ НА АНКЕТИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ЗЕМИ ПРЕДОСТАВЕНИ ПО РЕДА НА §4 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ
За изработването на плановете на новообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на област Перник, ще бъде проведено анкетиране на собственици и ползватели, което ще се проведе по следния график: ВИЖ ТУК

27.09.2019
Започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в землищата на територията на три общини Радомир, Трън и Ковачевци
Започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в землищата на територията на три общини Радомир, Трън и Ковачевци На основание сключен Договор №ДГ-37/13.09.2019 г., между Областна администрация – Перник и фирма "ГЕО ПЛЮС" ЕООД гр. София, стартира процедура по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за следните землища на територията на област Перник: За община Радомир - с. Друган, с. Дрен, с. Гълъбник, с. Углярци, с. Копаница, с. Поцърненци; За община Трън...

13.08.2019
График за обследване на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Перник - 2019 г.
 График за обследване на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Перник - 2019 г.

14.05.2019
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения от областния управител на област Перник
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения от областния управител на област Перник

18.04.2019
Обявление на Заповед № РР-6/17.04.2019 г. на Областния управител на Перник за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: «Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и напоред тръбопровод от КПС 1, кв. «Върба» до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир по ПСОВ гр. Батановци»
 Обявление на Заповед № РР-6/17.04.2019 г. на Областния управител на Перник за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: «Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и напоред тръбопровод от КПС 1, кв. «Върба» до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир по ПСОВ гр. Батановци»

11.04.2019
Обявление на Заповед №РР-5/11.04.2019 г. на Областния управител на област Перник за допускане изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и напорен тръбопровод от КПС 1, кв. "Върба" до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир до ПСОВ гр. Батановци", за частта от проекта, разположена в поземлени имоти в землището на гр. Батановци, община Перник, област Перник"
Обявление на Заповед №РР-5/11.04.2019 г. на Областния управител на област Перник за допускане изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и напорен тръбопровод от КПС 1, кв. "Върба" до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир до ПСОВ гр. Батановци", за частта от проекта, разположена в поземлени имоти в землището на гр. Батановци, община Перник, област Перник

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия