13.05.2021
Във връзка с Указ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.,                             Решение №5-НС/12 май 2021 г. и Решение №6-НС/12 май 2021 г. на Централната избирателна комисия и на основание чл. 60 (1) от Изборния кодекс, Ви уведомявам че ще бъде проведена среща – консултация с представителите на парламентарно представените партии и коалиции...

01.05.2021
Скъпи приятели и жители на област Перник, пожелавам ви на най-светлия християнски празник – Възкресение Христово - да изпълним сърцата си с любов, радост и вяра. Нека в тези светли дни чудото на Възкресението ни зареди с духовна сила, за да постигнем мир в душите си, да станем по-добри, по-мъдри и по-милосърдни. Великден носи най-ярките послания за нов живот и съпричастност. Сигурен съм, че с вяра и...

13.04.2021
З А П О В Е Д № РД-48/13.04.2021г. На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрация и чл.137, ал.1  от Закона за горите за осигуряване пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на възникнали пожари в горски територии,   Н А Р Е Ж Д А М:     1.Определям за пожароопасен сезон в горите на територията на област Перник времето от 15.04.2021година до 30.11.2021година. По време на пожароопасния сезон се забранява...

04.04.2021
Избирателните активност към 17.00 ч. в област Перник 1.Община Перник - 42.75% 34 591 2.Община Радомир – 45.93% 7512 3.Община Брезник – 44.86% 2363 4.Община Трън - 51.08% 1701 5.Община Земен – 54 % 1090 6.Община Ковачевци – 55% 624    Общо :             43.9 - 47881 Избирателните активност към 12.00 ч. в област Перник Община Перник - 17.5%- 14 236 Община Радомир - 22.9%- 3757 Община Брезник - 19.78% - 1042 Община Трън - 23.39% - 779 Община...

26.03.2021
Областна администрация-Перник, в качеството си на Възложител, на основание на чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ за провеждане на процедура за засегнати имоти, отредени „За озеленяване“ за обект: „Аварийно изграждане на водопровод от Мало Бучино до гр. Перник в едно с помпена станция и резервоар, с цел аварийно водоснабдяване на гр. Перник“, обявява, че са изготвени следните проекти:   ПУП-ПР с. Голямо Бучино, който е изготвен върху...

19.03.2021
Списък на имотите по чл.83 от Закона за горите на гори в земеделски територии, които са придобили характеристика на гори след 1 март 1991г. на територията на ТП „ДГС Земен“ Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите, в случаите когато в резултат на инвентаризацията на горските територии се установи, че земеделски територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, лицата,...

15.01.2021
П Р О Т О К О Л № 2/16.12.2020 Г. За разглеждане на проекти на помощен план и план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ на община Перник и община Трън, област Перник, Повече информация можете да намерите в прикачения файл: Протокол

02.01.2020
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЕКУЩИТЕ ОНЛАЙН ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОДКРЕПАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД /ЕСФ/ ЗА ЗАЕТОСТ И МОБИЛНОСТ НА РАБОТНА СИЛАПовече информация можете да намерите в прикачения файл:  Pokana

21.10.2019
За изработването на плановете на новообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на област Перник, ще бъде проведено анкетиране на собственици и ползватели, което ще се проведе по следния график: ВИЖ ТУК

27.09.2019
Започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в землищата на територията на три общини Радомир, Трън и Ковачевци На основание сключен Договор №ДГ-37/13.09.2019 г., между Областна администрация – Перник и фирма "ГЕО ПЛЮС" ЕООД гр. София, стартира процедура по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани въз...

13.08.2019
 График за обследване на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Перник - 2019 г.

14.05.2019
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения от областния управител на област Перник