Областни съвети и комисии

График за провеждане на областните съвети и комисии през 2020 г.


Комисия/Съвет

Акт за създаване

Правилник

Състав

Протоколи

1

Областен съвет за развитие

Заповед №РР-12/12.12.2019 г.

Правилник за дейността на Областния съвет за развитие

Председател:
инж. Емил Костадинов

Секретар:
Ваня Банкова

Архив

Протокол от 16.03.2018 г. (1)

Протокол от 16.03.2018 г. (2)
Протокол от 27.03.2019 г.

Протокол 18.12.2019 г. - 1

Протокол 18.12.2019 г. - 2

Протокол от 16.01.2020 г.

Протокол 31.12.2020 г.

 2

Областен съвет по условия на труд

Заповед №РД - 5 от 10.01.2020 г

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
проведено на 11.05.2016г.

Председател:
инж. Емил Костадинов

Секретар:
Ваня Банкова

Архив 

3

Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

Заповед № РД - 161/ 07.11.2017 г.  

Заповед № РД-3/03.01. 2020 г.

 

Председател:
инж. Емил Костадинов

Секретар:
Марчела Василева

Архив

Областна стратегия за интегриране на ромите 2013-2020 г.

Протокол 04.12.2018 г.

Протокол 03.12.2019 г
Протокол 22.10.2020 г.

4

Областен съвет за тристранно сътрудничество

Заповед №РД - 84 /25.06.2020 г

Утвърден правилник на заседание на Съвета на 04.12.2029 г.

Председател:
инж. Емил Костадинов

Секретар:
Михаела Асенова

Архив
Протокол 04.12.2020 г.

5

Областен съвет за устойчиво енергийно развитие

Заповед №РР-13/0712.2020 г.

Заповед ОСУЕР № PP-1/10.01.2019 г.

Утвърден правилник на заседание на Съвета проведено на 30.11.2018 г.

Председател:
инж. Васил Павлов

Секретар:

Архив

Протокол 30.11.2018 г.

Годишен отчет на отоплявани и охлаждани сгради държавна собственост по чл. от ЗЕЕ

Годишен отчет за изпълнение на общинските програми по енергийна ефективност по чл.12

 Годишен отчет за изпълнението на общинските програми по чл. 9 от ЗЕВИ


Протокол 27.11.2019 г.

           
6

Областен съвет за противодействие на корупцията

Заповед № РД -73/ 15.05.2020г

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

Председател:
инж. Емил Костадинов

Секретар: Венеция Огнянова

Архив

Протокол 14.05.18 г.

 

План за работа

на съвета за 2018 г.

Протокол 21.12.2020 г.

 

7

Областен съвет по сигурност

Заповед №ОМП-8/29.05.2020 г.

Няма правилник 
Закон за отбраната и въоръженните сили

Председател:
инж. Емил Костадинов

Секретар:
Красимир Борисов

Архив

 8

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

Заповед № РД-76/29.05.2020 г. Правила за работа на съвета, утвърдени на заседание на 15.12.2020 г.

Председател:
инж. Емил Костадинов

Секретар:
Марияна Михайлова

Технически секретар:
Красимир Борисов

Архив

Областен план за защита при бедствия

Протокол 15.12.2020 г.

9

Областен съвет по земеделие и гори

Заповед № РД-121/09.10.2018 г.

Утвърден правилник на заседание на Съвета
проведено на 13.11.2017г.

Председател:
инж. Васил Павлов

Секретар:
Диана Кирилова

Архив

Протокол ОСЗГ 07.12.2018 г.

-26.06.2019 г.
-27.11.2019 г.

10

Областен експертен съвет по устройство на територията

На основание чл.4,ал.2 от ЗУТ

Утвърден правилник на заседание на Съвета
проведено на
19.08.2016 г.

Председател:

Архив

Протокол 15.03.2019 г.11

Комисия по заетост към областния съвет за развитие

Заповед №РД-39/13.02.2020 г


Правилник за устройството и дейността на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие

Председател:
инж. Емил Костадинов

Секретар:
Росен Симеонов

Технически секретар:
Ваня Банкова

Архив

Протокол 13.02.18 г.

 

Протокол 27.03.2018 г.


Протокол 18.04.2018 г.

Протокол 14.08.2018 г.


Протокол 18.10.2018 г.

Протокол 12.02.2019 г.

Протокол 26.03.2019 г.

Протокол 17.04.2019 г.

Протокол 17.10.2019 г.

*Приложение към протокола: 

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА В ОБЛАСТ ПЕРНИК  (1 АВГУСТ - 20 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.);

Протокол 03.02.2020 г.

Протокол 06.11.2020 г.

12

Епизоотична комисия

Заповед №РД-103/12.12.2019 г.

Утвърден правилник на заседание на Съвета на 08.12.2020 г.

Председател:
инж. Емил Костадинов

Секретар:
Ваня Банкова

АрхивПротокол от 03.09.2018 г.


Протокол 12.04.2019 г. 

Протокол 29.05.2019 г.

Протокол 16.07.2019 г.

Протокол 22.07.2019 г.

Протокол 29.07.2019 г.

Протокол 31.07.2019 г.

Протокол 05.08.2019 г.

Протокол 12.08.2019 г.

Протокол 19.08.2019 г.

Протокол 21.08.2019 г.

Протокол 27.08.2019 г.

Протокол 03.09.2019 г.

Протокол 10.09.2019 г.

Протокол 27.09.2019 г.

Протокол 01.10.2019 г.

Протокол 08.10.2019 г.

Протокол 15.10.2019 г.

Протокол 29.11.2019 г.

Протокол 18.12.2019 г.

Протокол 14.01.2020 г.

Протокол 04.02.2020 г.

Протокол 18.02.2020 г.

Протокол 08.05.2020 г.

Протокол 08.12.2020 г.

Доклад за дейността на за дейността на Областната епизоотична комисия

13

Областна комисия по транспорт

Заповед №РД-176/11.12.2020 г.

Утвърден
правилник на
заседание на Комисията 
проведено на 22.06.2017г.

Председател:
инж. Емил Костадинов

Секретар:
Диана Кирилова

Архив

Протокол 09.01.18 г.

Протокол 28.11.2018 г.
Протокол 13.02.2019 г.
Протокол 08.08.2019 г.
Протокол 23.07.2020 г.

 14

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Заповед №РД-178/16.12. 2020 г.

ПРАВИЛА ЗА СЪСТАВA, ФУНКЦИИТЕ, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - ОБЛАСТ ПЕРНИК


 

Председател:
Иво Иванов

Секретар:
Александър Александров

Архив


Протокол 10.01.2018 г.

Протокол 07.03.18 г.


Протокол 17.09.2018 г.

Протокол 13.11.2018 г.

Протокол 27.03.2019 г.

Протокол 12.09.2019 г.

Протокол 21.01.2020 г.

Протокол 14.07.2020 г
Протокол 16.12.2020 г.

 15

Областна комисия "Военни паметници"

Заповед ОМП-10/16.07.2020 г.

Правила за работа на
комисията, утвърдени на заседание на 04.12.2017 г.

Председател:
инж. Емил Костадинов

Секретар:
Красимир Борисов

Архив

Протокол 15.12.2020 г.

16

Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана.

Заповед № РД - 89/03.07.2020 г.

Правила за работа
на комисията - утвърдени със
Заповед № РД-77 /06.06.2017г.

Председател:
Иво Иванов

Секретар:
Иванна Венева

Архив

Протоколи:

-17.01.18 г.

-01.02.18 г.

-01.03.18 г.

-22.03.18 г.

-18.05.18 г.

-07.06.18 г.
-06.07.18 г.
-25.07.2018 г.
-03.10.2018 г.
-08.11.2018 г.
-26.11.2018 г.
-12.12.2018 г.
-14.01.2019 г.
-28.03.2019 г.
-14.06.2019 г.
-16.07.2019 г.
-06.08.2019 г.
-24.10.2019 г.
-04.12.2019 г.
- 30.12.2019 г.
-31.01.2020 г. 
-14.02.2020 г.
-24.07.2020 г.
-18.11.2020 г.

- Годишен доклад за 2018 г.


17

Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях

Заповед № РД-116/28. 08. 2020 г.

Няма правилник  Закон за водите

Председател:
Диана Кирилова


Архив

ГРАФИК ПРОВЕРКИ 2020 г.

ГРАФИК ПРОВЕРКИ 2019 Г.


- Протокол от работна среща във връзка с промените в Закона за водите касаещи язовирите (16.08.2018 г.) 

Заповед №РД -135 /23.10.2020 г.

График за извършване на класификация на язовирите

18 Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб

Заповед № ОМП - 7/29.05.2020 г.

  Председател:
инж. Емил Костадинов

Секретар:
Красимир Борисов

Архив

Заповед №ОМП-2/27.01.2020 г. За обявяване на бедствено положение 

Протокол 27.01.2020 г.

Протокол 30.01.2020 г.

Заповед №ОМП-3/30.01.2020 г.

Заповед № ОМП -4/31.012020 г

Заповед ОМП-5/03.02.2020 г.

Протокол 06.02.2020 г.

Протокол 13.02.2020 г.

Протокол 04.11.2020 г.

19 Областен координационен център Заповед № РД-2/03.01.2020 г. Правилник за организацията и дейността на Областния координационен център Председател: инж. Емил Костадинов

Секретар: Марчела Василена
Протокол 10.09.2018 г.
20

Областен съвет за правата на хората с увреждания


 Заповед №РД -101/11.12.2019 г. Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за правата на хората с увреждания от 11.12.2020 г Председател: Емил Костадинов

Секретар:
Михаела Асенова

Архив (2019 - 2020)

  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2016 г.
  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2017 г.
  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2018 г.

  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2019 г.


Наименование Брой тегления
PROTOKOL OBLASTNA KOMISIA VOENNI PAMETNICI 15.12.2020.pdf 364 Изтегли
Protokol_OSNRB MARIANA.pdf 391 Изтегли
Доклад - м. декември (3).pdf 653 Изтегли
Протокол 14.07.pdf 779 Изтегли
Правилник за съвета по антикорупция.pdf 422 Изтегли
Protokol_OOSPK.pdf 538 Изтегли
Протокол 31.12.2020.pdf 553 Изтегли
Правилник (3).pdf 810 Изтегли
Правилник ОСР.pdf 552 Изтегли
Безопасност -ЗАПОВЕД за правила.pdf 701 Изтегли
правила по бдп.pdf 678 Изтегли
Протокол 16.12.pdf 665 Изтегли
Правила ОСНРБ.pdf 324 Изтегли
Заповед за Транспорт 2020г. актауразирана.pdf 721 Изтегли
протокол ZHU-10.12.2020г..pdf 643 Изтегли
Правилник ЗХУ.pdf 718 Изтегли
ЗАПОВЕД-ЕЕ-2020-2.pdf 460 Изтегли
OPZB_2019_final.doc 830 Изтегли
SOPnavodnenie.pdf 763 Изтегли
Приложения финал.rar 836 Изтегли
Протокол 08.12.2020.pdf 531 Изтегли
Утвърден правилник 08.12.2020г..pdf 519 Изтегли
протокол 04.12.2020 г..pdf 562 Изтегли
Утвърден правилник.pdf 910 Изтегли
Областен щаб.pdf 728 Изтегли
Областен съвт по етническите и интеграционни въпроси.pdf 566 Изтегли
18.11.2020 г.pdf 705 Изтегли
Протокол 06.11.2020 г..pdf 783 Изтегли
График за извършване на класификация.docx 767 Изтегли
Заповед №РД -135.doc 588 Изтегли

Търсене