Конкурси

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Финансов контрольор“
13.07.2020
Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5 (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)   ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Финансов контрольор“ (наименование на длъжността) в Областна администрация Перник (наименование на звеното)  I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: - Посочват се документите, които се изискват от кандидатите съгласно обявата - декларация, копия от документи за образователно-квалификационна степен и др. 2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата: - Посочват се минималните и специфичните изисквания, които са посочени в обявата по реда на чл. 13, ал. 1 и на които...

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт Регионално развитие“
13.07.2020
Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5 (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)   Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5 (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)   ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт регионално развитие“ (наименование на длъжността) в административно звено  Дирекция „АКРРДС“ (наименование на звеното)  I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: - Посочват се документите, които се изискват от кандидатите съгласно обявата - декларация, копия от документи за образователно-квалификационна степен и др. 2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно...

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт-мрежова и информационна сигурност“
13.07.2020
Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5 (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)   ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт-мрежова и информационна сигурност“ (наименование на длъжността) в административно звено  Дирекция „АПОФУС“ (наименование на звеното)  I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: - Посочват се документите, които се изискват от кандидатите съгласно обявата - декларация, копия от документи за образователно-квалификационна степен и др. 2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата: - Посочват се минималните и специфичните изисквания, които са посочени в обявата по реда на чл. 13, ал....

Обявление - Конкурс за длъжността „Финансов контрольор”
26.06.2020
УТВЪРДИЛ: ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ   ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА   ДЛЪЖНОСТТА „ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР”   щатни бройки: 1 при следните условия:   Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност: степен на завършено образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър” професионален опит – 2 години ранг за заемане на длъжността –IV младши.   Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Област на висше образование – „Социални, стопански и правни науки”, Компютърна грамотност- MS Office.   Начин за провеждане на конкурса: Тест Интервю   Необходими документи, които кандидатите следва...

Обявление - Конкурс за длъжността „Старши експерт регионално развитие ” в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Перник
26.06.2020
УТВЪРДИЛ: ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ   ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА   ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Перник,   щатни бройки: 1 при следните условия:   Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност: степен на завършено образование – висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър” професионален опит – 1 година ранг за заемане на длъжността – V младши.   Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Област на висше образование – „Технически...

Обявление - Конкурс за длъжността „Младши експерт – мрежова и информационна сигурност” в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация - Перник
26.06.2020
УТВЪРДИЛ: ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ   ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА   ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ” в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация - Перник,  щатни бройки: 1 при следните условия:  Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност: степен на завършено образование – висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър” професионален опит – не се изисква ранг за заемане на длъжността – V младши.  Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Област на...

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия