Обявление за търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сградата на Областна администрация Перник

Дата на публикуване: 05.04.2018 12:35
ЗАПОВЕД
 
№ ДС-28
гр. Перник, 05.04.2018 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1, във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост и съгласно чл. 13, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 и чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

 
Н А Р Е Ж Д А М :

 

Да се организира и проведе търг с явно наддаване, съгласно разпоредбите на глава V от ППЗДС за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55871.505.481.1.6 по КККР на гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник, представляващ „Кафе – клуб“, за извършване на стопанска дейност, за срок от пет години. Адрес на обекта: гр. Перник, „Св. Иван Рилски” № 1, вх. Б – партер. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55871.505.481; Предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност; Брой нива на обекта: 1; Площ: 87,56 кв. м; Прилежащи части: 1,08% идеални части от общите части на сградата или 42,37 кв. м от общите части на сградата, актуван с Акт № 4106/19.03.2018 г. за поправка на акт за публична държавна собственост № 3906/18.01.2017 г. Областния управител на област Перник.

при условия:

 1. Дата, час и място на провеждане на търга - 09.05.2018 г. от 10,00 часа в Заседателната зала на партера на Областна администрация Перник, пл. “Св. Иван Рилски” № 1, вх. Б.
 2. Цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева. Получаването на тръжна документация да се извършва всеки работен ден от 10.04.2018 г. до 08.05.2018 г. включително в Центъра за административно обслужване (деловодство) на Областна администрация Перник, на адрес: гр. Перник, пл. “Св. Иван Рилски” № 1, вх. Б, от 9,30 до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа, след представяне на документ за платена такса. Заплащането може да бъде извършено в брой на гише или през ПОС терминал в Центъра за административно обслужване (деловодство) на Областна администрация Перник, както и по сметка на Областна администрация Перник при Първа инвестиционна банка АД - клон Перник по IBAN BG67FINV91503116562166, BIC код FINVBGSF.
 3. Начална тръжна наемна цена за обекта – 729,20 (седемстотин двадесет и девет лева и двадесет стотинки) с ДДС.
 4. Стъпка за наддаване – 5% или 36,46 лв., съгласно чл. 48, ал. 3 от ППЗДС.
 5. Ценовите предложения се класират в низходящ ред според размера на предложената цена. Спечелил участник е предложилият най-високата наемна цена и същия да бъде определен със Заповед на Областния управител по чл. 55, ал. 1 от ППЗДС. Заповедта влиза в сила след изтичане на четиринадесетдневния срок по Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, предвиден за обжалване.

Достигнатата тръжна наемна цена, предложена от спечелилия търга участник, съгласно Протокол от 09.05.2018 г. на Комисията, назначена с настоящата Заповед на Областния управител на област Перник, е вносима по сметка на Областна администрация Перник в Първа инвестиционна банка АД - клон Перник по IBAN BG67FINV91503116562166, BIC код FINVBGSF.

          Спечелилият търга участник внася гаранция за изпълнение в размер на две месечни вноски на наемната цена по сметка на Областна администрация Перник в Първа инвестиционна банка АД - клон Перник по IBAN BG69FINV91503316562162, BIC код FINVBGSF.

След представяне на надлежните документи, удостоверяващи извършените плащания за първа месечна вноска на наемната цена, на основание чл. 58, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в 7-дневен срок да се сключи договор за отдаване под наем, по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

 1. Депозит за участие - в размер 72,92 лв. (седемдесет и два лева и деветдесет и две стотинки) - 10% от началната цена, съгласно чл. 43, ал. 6 от ППЗДС.

          Внасяне на депозит за участие - всеки работен ден до 08.05.2018 г. включително, по сметката на Областна администрация, при Първа инвестиционна банка АД - клон Перник по IBAN BG69FINV91503316562162, BIC код FINVBGSF.

Депозитната вноска на спечелилия участник не се връща, а се прихваща от наема.

Депозитната вноска на втория класиран участник се възстановява след изтичане на срока по чл. 57, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, ако класираният на първо място участник сключи Договор за наем.

          Депозитите на останалите кандидати и участници се възстановяват, съгласно ППЗДС, след утвърждаване на Протокола от Областния управител по банкова сметка, посочена от лицето.

 1. Срокът на действието на договора, сключен със спечелилия търга участник е 5 (пет) години и може да се удължи с анекс за още 5 (пет) години при редовно плащане на наемната цена и при поддържане на наетия имот с грижата на добър стопанин чрез своевременното извършване на необходимите ремонти, за които Областния управител да бъде уведомен писмено (за основните ремонти да му бъде поискано предварително съгласие) и които да бъдат констатирани от негови упълномощени представители.
 2. Оглед на имота ще се извършва от 10.04.2018 г. до 08.05.2018 г. включително от 10,00 до 12,00 часа на място.
 3. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга и приложените към тях изискуеми документи: до 17,30 часа на 08.05.2018 г. в Деловодството на Областна администрация Перник.
 4. В случай на непроведен търг, на основание чл. 45, ал. 3 от ППЗДС насрочвам повторен търг, който да се проведе на 09.06.2018 г. от 10,00 часа на същото място.
 
МОТИВИ:

 

            Обектът е в управление на Областния управител, самостоятелен, с отделен достъп, предназначен и се ползва единствено за стопанска дейност, съобразена с особения му статут и местоположение - като част от административната сграда - публична държавна собственост. Областният управител е териториален административен орган на централната власт и няма право да осъществява стопанска дейност. ЗДС и ППЗДС му дават право да предоставя обекта под наем и по този начин да реализира приходи към държавния бюджет и за същия да бъде полагана грижата на добър стопанин.

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

 

 1. Изисквания към участниците в търга:

1.1. Да бъдат юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон.

1.2. Да не са лишавани от право да упражняват търговска дейност.

1.3. Не се допускат бивши наематели, които са били некоректни по отношение на изпълнение на клаузите в договорите за отдаване под наем, сключени между съответната фирма и Областния управител.

1.4. Да нямат парични задължения към общината и държавата по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

 1. Съдържание на тръжната документация:

2.1. Заглавна страница

2.2. Съдържание на тръжната документация

2.3. Заявление за участие в търга

2.4. Информация за имота

2.5. Декларация за оглед на имота

2.6. Декларация, че фирмата не е лишавана от право да упражнява търговска дейност

2.7. Условия и указания за провеждане на търга

2.8. Копие от АДС № № 4106/19.03.2018 г. за поправка на акт за публична държавна собственост № 3906/18.01.2017 г. 

2.9. Копие от Заповедта на Областния управител на област с административен център Перник за обявяване на търга /без състава на комисията/

2.10. Проект на заповед за наем

2.11. Проект на договор за наем

2.12. Тръжен лист № 1 за последователни суми над началната тръжна цена, увеличени със стъпката за наддаване

2.13. Тръжен лист № 2 за окончателните резултати от търга

2.14. Декларация по ЗЗЛД.

 

 1. Изискуеми документи:

3.1. Саморъчно заверено ксерокопие от данъчна регистрация на фирмата (при наличие - и по ДДС)

3.2. Саморъчно заверено ксерокопие от единен идентификационен код /ЕИК, БУЛСТАТ/

3.3. Документ за платена такса за закупена тръжна документация за участие в търга

3.4. Документ за внесен гаранционен депозит за участие

3.5. Нотариално заверено пълномощно, ако фирмата се представлява от лице, което не фигурира в съдебната регистрация

3.6. Удостоверение от Отдел „Местни приходи” при съответната община, че нямат задължения към Общината.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците трябва да представят на Председателя на комисията /в деня на провеждане на търга/ документи за самоличност и/или представителна власт, както и оригиналите на всички документи за участие в търга, които не са заверени по надлежния ред.

 

          За резултата от търга да се състави протокол.

          На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС условията на търга, определени в настоящата заповед, да бъдат публикувани в два национални ежедневника, както и на интернет страницата на Областна администрация Перник най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие, а при последващи търгове - най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

 

Настоящата заповед да бъде връчена на длъжностните лица за сведение и изпълнение, както и на основание чл. 44, ал. 2 от ППЗДС, извлечение от настоящата заповед /без състава на комисията/ да бъде обявена в тридневен срок на видно място в сградата на Областна администрация Перник.

 

ИРЕНА СОКОЛОВА   /П

Областен управител

на област Перник

 

Търсене