ОБЯВЯВА КОНКУРС: за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Дирекция АПОФУС на Областна администрация– Перник – 1 щатна бройка.

Дата на публикуване: 28.03.2022 16:36
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР.ПЕРНИК
 
На основание чл. 10 а от Закона за държавния служител, във връзка чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Дирекция АПОФУС на Областна администрация– Перник – 1 щатна бройка.

 

 1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

- Изпълнява задачи, свързани с правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости.

- Регистрира хронологично счетоводните операции.

- Води систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация.

- Участва в планирането на финансовата дейност и подготвя разчети за финансиране на капиталовите разходи за основен ремонт и за придобиване на дълготрайни активи.

- Изчислява, осчетоводява и плаща трудовите възнаграждения на работниците и служителите, и възнагражденията по граждански договори.

- Съставя първични и вторични счетоводни документи.

- Съхранява счетоводната информация по предвидения в закона ред.

- Осъществява счетоводното отчитане на операциите, съгласно Закона за счетоводството, Правилата за документооборота и счетоводната политика на администрацията в програмния продукт „АЖУР Л ” – приходи, разходи, плащания касови и безкасови и всички останали операции.

- Изготвя и подписва платежни документи съгласно чл.13, ал.1, т.3 от ЗФУКПС.

- Изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативен акт, заповед на областния управител или делегирани по длъжностна характеристика.

 

 

 

 

 

 

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:
 • степен на завършено образование – висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • професионален опит – 1 година;
 • ранг за заемане на длъжността – V младши.

 

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
 • Област на висше образование – „Социални, стопански и правни науки”;
 • Професионално направление – „Икономика” или „Администрация и управление“;
 • Добра компютърна грамотност - MS Office.

 

 1. Минимален размер на основната заплата:

-   710 лв. – степен 1;

-   720 лв. – степен 2;

-   730 лв. – степен 3.

 

*  Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 

 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Първи етап - тест;
 • Втори етап - интервю.

 

 1. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
 • Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за

 

 

 

академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

 • Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
 • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Оповестяването на конкурса да се извърши с публикуване на обявление в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на ОА-Перник: http://www.pk.government.bg

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на ОА – Перник: http://www.pk.government.bg 

       Документите на кандидатите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице до 11.04.2022г. включително, в Центъра за административно обслужване /на партерния етаж/ в сградата на Областна администрация-Перник, адрес: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 1Б.

      При подаване на документите длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се предоставя на кандидатите, както и да бъдат уведомени за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове.

      На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за  провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

      Заповедта да се сведе до знанието на главния секретар, главния експерт ЧР и служителите в Центъра за административно обслужване за изпълнение.

 

 

КИРИЛ СТОЕВ   /П/

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Търсене