ПРОТОКОЛ от проведен конкурс и получени окончателни резултати за длъжността главен експерт „Регионално развитие” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” на Областна администрация – Перник

Дата на публикуване: 21.03.2022 15:05

Днес, 18.03.2022 г., комисия, назначена със Заповед № РД-32/15.02.2022г. на областния управител на област Перник, в състав:

 

Председател:          Елена Иванова – главен секретар;

     Членове:  1. Росица Рангелова – главен експерт ЧР;

  1. Венеция Огнянова – старши юрисконсулт

 

проведе конкурс за длъжността главен експерт „Регионално развитие” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” на Областна администрация – Перник по определения начин – решаване на тест и интервю.

След като всеки член на комисията попълни формулярите, съгласно Приложение № 5, към чл. 42, ал. 4 от Наредбата, се формираха следните окончателни резултати:

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от теста

Коефи-циент

 

Резултат от интервюто

Коефи-

циент

 

Окончателен резултат

1. Силвия Илиева Петрова

22

3

77

5

451

2. Петя Христова Петрова

21

3

75

5

438

 

На основание чл. 10д, ал. 1 от ЗДСл., комисията класира на първо и второ място успешно издържалите конкурса кандидати за длъжността главен експерт „Регионално развитие” в  Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” на Областна администрация – Перник, както следва:

  • Първо място Силвия Илиева Петрова
  • Второ място – Петя Христова Петрова

 

ЕЛЕНА ИВАНОВА     /П/

Главен секретар и

председател на конкурсната комисия     

Търсене