ПРОТОКОЛ от проведен конкурс и получени окончателни резултати за длъжността „финансов контрольор” в Областна администрация – Перник

Дата на публикуване: 13.09.2021 16:44

Днес, 03.09.2021 г., комисия, назначена със Заповед № РД-121/30.07.2021 г. и Заповед № РД-134/27.08.2021г. на областния управител на област Перник, в състав:

 

Председател:          Ива Борисова – заместник областен управител;

  Членове: 
      1. Росица Рангелова – главен експерт ЧР;

  1. Венеция Огнянова – старши юрисконсулт

 

проведе конкурса за длъжността „финансов контрольор” в Областна администрация – Перник по определения начин – решаване на тест и интервю.

След като всеки член на комисията попълни формулярите, съгласно Приложение № 5, към чл. 42, ал. 4 от Наредбата, се формираха следните окончателни резултати:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от теста

Коефициент

3

 

Резултат от интервюто

Коефи-

циент

5

Окончателен резултат

Мария Захариева

20

60

90

450

510

 

На основание чл. 10д, ал. 1 от ЗДСл., комисията класира на първо място успешно издържалия конкурса кандидат за длъжността „финансов контрольор” в Областна администрация – Перник, както следва:

 

  • Първо място – Мария Захариева

 

 

 

 

ИВА БОРИСОВА

Председател на конкурсната комисия    /П/                

Търсене