Обявление - Конкурс за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ””

Дата на публикуване: 31.08.2021 16:23

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

 

за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ в Областна администрация – Перник – 1 щатна бройка,

 

 1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

- Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на безопасността на движението и опазването на околната среда.

- Секретар е на Областната комисия по безопасност на движението. Организира подготовката и провеждането на заседанията на Комисията. Поддържа, води и съхранява документацията от работата на Комисията. Осигурява публичност и прозрачност на дейността на Комисията чрез електронната страница на ОА-Перник.

- Секретар е на Областния съвет по земеделие и гори, отговаря за подготовката и провеждането на заседанията на съвета. Поддържа, води и съхранява документацията от работата на Съвета. Осигурява публичност и прозрачност на дейността на Съвета чрез електронната страница на ОА-Перник.

- Подпомага Областния управител при организирането и ръководенето на дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда  и превенция на риска при бедствия.

- Събира, обобщава и анализира информация, свързана с регионалното развитие.

- Осъществява координацията и подпомагането на дейността на ОА - Перник при осъществяване на контактите с Министерство на околната среда и водите, Министерство вътрешните работи, Министерство на транспорта, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, информационните технологии и съобщенията, Министерство на земеделието, храните и горите и териториалните им звена и отношенията им с общинските администрации в областите на дейност на служителя.

- Изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативен акт, заповед на областния управител или делегирани по длъжностна характеристика.

 

 

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:
 • степен на завършено образование – висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • професионален опит – 1 година;
 • ранг за заемане на длъжността – V младши.

 

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
 • Област на висше образование – „Технически науки” и „Социални, стопански и правни науки“;
 • Добра компютърна грамотност - MS Office.

 

 1. Минимален размер на основната заплата:

-   710 лв. – степен 1;

-   720 лв. – степен 2;

-   730 лв. – степен 3.

 

*  Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 

 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Първи етап - тест;
 • Втори етап - интервю.

 

 1. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
 • Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът

 

за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

 • Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
 • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Оповестяването на конкурса да се извърши с публикуване на обявление в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на ОА-Перник: http://www.pk.government.bg

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на ОА – Перник: http://www.pk.government.bg 

       Документите на кандидатите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице до 14.09.2021 г. включително, в Центъра за административно обслужване /на партерния етаж/ в сградата на Областна администрация-Перник, адрес: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 1Б.

      При подаване на документите длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се предоставя на кандидатите, както и да бъдат уведомени за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове.

      На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за  провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

      Заповедта да се сведе до знанието на главния секретар, главния експерт ЧР и служителите в Центъра за административно обслужване за изпълнение.

 

 

 

 

Д-Р СИМЕОН ВАСИЛЕВ /П/

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Търсене