СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: финансов контрольор

Дата на публикуване: 19.08.2021 14:12

На основание чл. 21, ал. 1 и въз основа на решението по чл. 20, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оформено в протокол, конкурсната комисия обявява:

 

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Мариела Димитрова Аксентиева – Йорданова
  2. Даниела Иванова Василева
  3. Ралица Руменова Бориславова
  4. Лилия Ивова Иванова
  5. Мария Стойкова Захариева

 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 03.09.2021 г. от 11.15  ч. в сградата на Областна администрация – Перник, зала „Струма“, партерен етаж.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 03.09.2021 г. в 13.00 часа, в сградата на Областна администрация – Перник, зала „Струма“, партерен етаж.

Ако кандидатите са постигнали резултат над минималния, ще се проведе интервю на 03.09.2020 г. от 14.00 часа в сградата на Областна администрация – Перник, зала „Струма“, партерен етаж.

Тестът съдържа 25 въпроса.

Всеки въпрос има само един верен отговор и носи 1 точка.

Максималният резултат от теста е 25 точки.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 20 точки (20 верни отговора).

Продължителността за решаването на теста е 40 минути.

Верният отговор се загражда с кръгче. Не се допуска нанасянето на поправки, дописване или изтриване в условията и отговорите, както и маркирането на повече от един отговор. В случай, че е допуснато заграждане на повече от един отговор се дават „0” точки.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита са успешно издържал интервюто е 75 точки.

С коефициент „3” ще бъдат умножавани резултатите от теста, а с коефициент „5” резултатите от интервюто.

 

Председател на конкурсната комисия /П/:                                   Дата: 18.08.2021 г.

Търсене