ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-48/13.04.2021Г. НА ОУ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК , С КОЯТО Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК ВРЕМЕТО ОТ 15.04.2021Г. ДО 30.11.2021Г

Дата на публикуване: 05.08.2021 15:31

ЗАПОВЕД

№ РД-122/03.08.2021г.

На основание чл.32, ал.1 и чл. 31, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 137, ал. 1 от Закона за горите

ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД № РД-48/13.04.2021г. на

Областния управител на област Перник, с която е:

 

  1. Определен за пожароопасен сезон в горските територии на Област Перник  времето от 15.04.2021 година до 30.11.2021г. година.
  2. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.
  3. През този период държавните горски стопанства /ДГС/, държавните ловни стопанства /ДЛС/ и Общинските горски предприятия /ОГП/, да поддържат постоянна повишена бдителност и активност на целия персонал.
  4. Директорите на ТП ДГС, ТП ДЛС, ОГП и Общините собственици на гори, съгласувано с Регионална дирекция  „Пожарна безопасност и защита на населението” /РДПБЗН/, да обозначат трайно на терена и информират населението за определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност /І-ви Клас/.
  5. ТП ДГС, ТП ДЛС, ОГП, Общините и юридическите лица  - собственици на гори, които имат изготвени Годишни оперативни планове за опазване на горските територии от пожари /ГП/ да продължат изпълнението им, а собствениците на гори, които нямат изготвени ГОП да изпълняват планираните в ГП на ТП ДГС и ТП ДЛС мероприятия за техните горски имоти.
  6. Регионалната дирекция по горите /РДГ/ да продължи изпълнението на регионалната програма за опазване на горите от пожари и съвместно с РД ПБЗН да осъществяват контрол по изпълнението на годишните оперативни планове, както и по представените планове за действие при възникване на горски пожари на ТП ДГС, ТП ДЛС, ОГП, Общините, юридическите и физическите лица – собственици на гори.
  7. Особено внимание да се обърне на:

7.1. Направа на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици, съгласно ГП.

7.2.Контролът по създаване и поддържане на минерализовани ивици около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др.

7.3. Почистване на сухите треви покрай ж.п. линии и пътища, линейните съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от І-ви Клас на пожарна опасност.

7.4. Осъществяването на най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях.

7.5. Готовността на специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална атака на горски пожари.

  1. За опазване на горите от пожари да се организират денонощни дежурства по определен график в ТП ДГС, ТП ДЛС, ОГП, Общините и юридическите лица собственици на гори, които имат изготвени ГП за защита на горски територии от пожари.
  2. Да се изготви схема за оповестяване на всички нива, като при възникване на пожар в горските територии ръководителите на ТП ДГС, ТП ДЛС и РДГ незабавно да предават информацията до момента, съгласно утвърдената схема.
  3. В срок до 24 часа след възникване на горски пожар, наличната за него информация да се свежда в информационната система на ИАГ от оторизираните за това служители в ТП ДГС и ТП ДЛС.

Настоящата Заповед  изменя Заповед № РД-48/13.04.2021г.

Заповедта да бъде публикувана на електронната страница на Областна администрация – Перник, на Регионална диреция по гори-Кюстендил и на Изпълнителна агенци по горите,  и да се изпрати за сведение и изпълнение на РД ПБЗН, ТП ДГС, ТП ДЛС, ОГП и Кметовете на Общини, а чрез тях на кметовете на кметства и кметски наместници.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Директора на РД „ПБЗН„- Перник.

 

Д-Р СИМЕОН ВАСИЛЕВ \п\
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Търсене