Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001012 „Земен“.

01.03.2021 16:26

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001012 „Земен“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Буново, с. Гърбино, с. Дворище, с. Коняво, с. Копиловци, с. Полетинци, с. Полска Скакавица, с. Раждавица, с. Шипочано, с. Шишковци, община Кюстендил, област Кюстендил, с. Бъзовица, с. Габрешевци, с. Добри дол, с. Долно Кобиле, с. Злогош, с. Косово, с. Средорек, с. Сушица, с. Трекляно, с. Чешлянци, община Трекляно, област Кюстендил, с. Блатешница, с. Враня стена, с. Дивля, с. Жабляно, гр. Земен, с. Калотинци, с. Пещера, с. Раянци, община Земен, област Перник, с. Егълница, с. Калище, с. Лобош, община Ковачевци, област Перник, с. Байкалско, с. Дебели лаг, община Радомир, област Перник, с. Докьовци, с. Пенкьовци, община Трън, област Перник.Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите София (гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 10).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.


Прикачен документ: Pr_zap_ZZ_BG0001012_Zemen.pdf с име на файл: Pr_zap_ZZ_BG0001012_Zemen.pdf

Прикачен документ: Karta_BG0001012_obshta.pdf с име на файл: Karta_BG0001012_obshta.pdf

Прикачен документ: Karta_imoti_BG0001012_1.pdf с име на файл: Karta_imoti_BG0001012_1.pdf

Прикачен документ: Karta_imoti_BG0001012_2.pdf с име на файл: Karta_imoti_BG0001012_2.pdf

Прикачен документ: Prilojenie_zap_BG0000308 10 12.xlsx с име на файл: Prilojenie_zap_BG0000308 10 12.xlsxГалерия
Търсене