Протокол от проведен конкурс и получени окончателни резултати за длъжността старши експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка”, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация – Перник

Дата на публикуване: 04.11.2020 10:10
ПРОТОКОЛ
от проведен конкурс и получени окончателни резултати за длъжността старши експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка”, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация – Перник   Днес, 03.11.2020 г., комисия, назначена със Заповед № РД-134/09.10.2020 г. на областния управител на област Перник, в състав:
Председател: Мариана Михайлова – директор на дирекция АПОФУС;
 Членове:   
1. Росица Рангелова – главен експерт ЧР;
2. Михаела Асенова - старши юрисконсулт;
проведе конкурса за длъжността старши експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка”, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация – Перник по определения начин – решаване на тест и интервю. На основание чл. 10д, ал. 1 от ЗДСл., комисията класира на първо място успешно издържалия конкурса кандидат за длъжността старши експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка”, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация – Перник, както следва:
Първо място –  Красимир Кольов Борисов.

Търсене