Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка”, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация – Перник

Дата на публикуване: 26.10.2020 14:24
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка”, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация – Перник   На основание чл. 21, ал. 1 и въз основа на решението по чл. 20, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оформено в протокол от 20.10.2020 г., конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-134/09.10.2020 г. на областния управител на област Перник, обявява:       І. Допуска се до конкурс следния кандидат: Красимир Кольов Борисов ІІ. Няма недопуснати кандидати. III. Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 03.11.2020 г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, заседателна зала „Струма“. Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидата на 03.11.2020 г. от 11.00 часа в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, заседателна зала „Струма“. Ако кандидатът е постигнал резултат над минималния, ще се яви на интервю на 03.11.2020 г. от 13.00 часа в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, заседателна зала „Струма“. IV. На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия взе следното решение, оформено в приложение №1 към протокола от 20.10.2020 г.: Тестът съдържа 20 въпроса. Всеки въпрос има само един верен отговор и носи 1 точка. Максималният резултат от теста е 20 точки. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста ще бъде: 16 точки /16 верни отговора/. Продължителността за решаването на теста ще бъде 40 минути. Верният отговор се загражда с кръгче. Не се допуска нанасянето на поправки, дописване или изтриване в условията и отговорите, както и маркирането на повече от един отговор. В случай, че е допуснато заграждане на повече от един отговор се дават „0” точки. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто ще бъде 75 точки. С коефициент „3” ще бъдат умножавани резултатите от теста, а с коефициент „5” резултатите от интервюто.

Търсене