Областният управител на Област Перник обявява, че на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията

"Областният управител на Област Перник обявява, че на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията(ЗУТ)(ДВ бр. 53 от 27 юни 2014) и във връзка с чл. 145, ал. 2, т. 1 от ЗУТ и чл. 143, ал. 1, чл. 144, ал. 1-3 от ЗУТ е издал на  Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”  Разрешение за строеж №РС-1/17.09.2014г. за обект: „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, Обособена позиция №2: Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Южна България, трасе Перник-Ковачевци, етапно проектиране – етап I – Оптично кабелно трасе Област Перник – централна поща гр. Перник и етап II – Оптично кабелно трасе Перник – Ковачевци,  на територията на землищата: за Община Перник – гр. Перник, гр. Батановци, с. Черна гора, с. Лесковец, , за Община Радомир – с. Копаница, за Община Ковачевци – с. Косача, с. Ковачевци, с. Лобош и с. Калища. Настоящето разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, съгласно чл. 149, ал. 4. от ЗУТ."

 
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия