ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОА - ПЕРНИК ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ  - ПЕРНИК

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

Мярка

Срок

Отговорна институция

Индикатор за оценка на изпълнението

1.

Подобряване на общото координиране на дейностите за превенция и противодийствие на корупцията

Февруари 2012

Областна администрация Перник

Утвърждаване на състав, правилник за дейността и план за 2012 година на Областен обществен съвет за противодействие на корупцията

2.

Усъвършенстване на системата за непрекъснато наблюдение и анализ на състоянието на корупционния риск в съответната администрация, насочена към превантивната дейност

Юни
2012

Администрациите на територията на област Перник

Актуализирани правила за оценка на корупционния риск за всяка конкретна администрация

3.

Актуализиране на процедурните правила за осъществяване на дейностите във връзка с подадени сигнали за корупция

Април 2012

Администрациите на територията на област Перник

Вътрешни правила и процедури

4.

Актуализиране на вътрешните правила за прилагане на Закона за обществените поръчки с оглед гарантиране ограничаването на корупционните практики при провеждане на процедурите

Март 2012

Администрациите на територията на област Перник

Утвърдени вътрешни правила

5.

Актуализиране на Етичния кодекс за поведение на служителите, в частта „Конфликт на интереси”

Март 2012

Администрациите на територията на област Перник

Актуализирани кодекси за поведение

6.

Укрепване на статуса и професионализма на администрациите, подобряване на професионалната квалификация на служителите чрез продължаващо обучение по проблемите на корупцията, конфликтите на интереси и професионалната етика.

Постоянен

Администрациите на територията на област Перник

Проведени обучения и

обучени служители

7.

Запознаване на служителите в администрацията с Процедурите за докладване при откриване на грешки, нередности, неправилна употреба, измами и злоупотреби, за което да подписват и декларация

Постоянен

До края на срока на плана

Администрациите на територията на област Перник

Подписани декларации

8.

Участие на служителите в обучителни програми, имащи за цел изграждането на антикорупционна култура и поведение, обучения по антикорупционни практики на всички служители, чиито задължения са свързани с управление на програми и проекти за усвояване на средства от ЕС, както и всички служители с контролни функции

Постоянен

До края на срока на плана

Администрациите на територията на област Перник

Проведени обучения, и обучени служители

9.

Извършване на ежегодна проверка на подадените декларации за имотно състояние по чл. 29 от Закона за държавния служител и чл. 107 от КТ

Постоянен, съгласно сроковете на ЗДС и КТ

Администрациите на територията на област Перник

Ежегоден доклад

10.

Предприемане на мерки за повишаване на обществената осведоменост относно дейността на държавната администрация, като се създадат правила относно задължителното съдържание на електронната страница на всяка една администрация

Постоянен

 

Определян

е на мерки

11.

Огласяване на електронната страница на  администрациите  на Процедурите за докладване при откриване на грешки, нередности, неправилна употреба, измами и злоупотреби

Постоянен

Администрациите на територията на област Перник

Публикуване на електронната страница на Областна администрация на Процедурите/Вътрешните правила за докладване

12.

Поддържане на рубрика „Сигнали за корупция” на електронната страница на  администрациите,  която да осигурява публичност на разкритите случаи на корупция и на наложените наказания на служители

Постоянен

Администрациите на територията на област Перник

Действащи рубрики „Сигнали за корупция”

13.

Публикуване на електронната страница на периодични отчети за получените и обработени сигнали за корупция, и за резултатите от проверки по сигнали за корупция

На полугодие

Администрациите на територията на област Перник

Публикувани отчети

14.

Подобряване на механизмите за координация между институциите от изпълнителната, законодателната и съдебната власт за обмен на информация относно подадени сигнали за корупция и за осигуряване на публичност на разкрити случаи на корупция и на наложени наказания

   

Механизъм и правила

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия