П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

П Р А В И Л Н И К

за организацията и дейността на

Областния съвет за тристранно сътрудничество - Перник

Чл.1. Настоящият правилник урежда организацията и дейността на Областния съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС) – Перник.

Чл.2. (1) Областният съвет за тристранно сътрудничество се изгражда в съответствие с Националната система за тристранно сътрудничество.

(2) Областният съвет за тристранно сътрудничество е орган за осъществяване на консултации и сътрудничество на регионално равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище.

Чл.3. (1) Областният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда и дава мнения по проекти на нормативни актове и по основни проблеми, свързани с:

1. Трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения;

2. Здравословните и безопасни условия на труд;

3. Заетостта, безработицата и професионалната квалификация;

4. Интеграция и социално включване на хората с увреждания;

5. Общественото и здравното осигуряване;

6. Доходите и жизненото равнище;

7. Въпроси, свързани с бюджетната политика;

8. Социалните последици от преструктурирането и приватизацията;

9. Трудови и социални конфликти.

(2) ОСТС координира работата на областно равнище по програми, отнасящи се до въпросите на социалния диалог, с национално и международно финансиране, в които участват всички представени в Областния съвет за тристранно сътрудничество страни.

(3) ОСТС осъществява консултации и сътрудничество на областно равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързани с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище.

(4) ОСТС съдейства за устойчивото прилагане на механизма за ранно информиране на Националния институт за помирение и арбитраж за възникващи колективни трудови спорове и предоставя информация на НИПА за тяхното възникване в предприятия от областта

Чл.4. (1) Областният управител със своя заповед определя състава на Областния съвет за тристранно сътрудничество.

(2) Областният съвет за тристранно сътрудничество се състои от членове, представители на трите страни в социалния диалог:

-        държавата – по двама представители от Областна администрация Перник и по един представител на регионалните структури на Министерство на труда и социалната политика;

-        работници и служители  – по един представител на национално представените организации на синдикатите на регионално ниво;

-        работодатели – по един представител на национално представените организации на работодателите на регионално ниво.

(3) Председател на ОСТС е Областният управител.

(4) Председателят ръководи неговите заседания, организира и контролира дейността му, като спазва принципите на доброто сътрудничество, взаимните отстъпки и зачитане на интересите на всяка една от страните.

(5) Секретар на ОСТС е служител в областната администрация, определен със заповед на Областния управител.

(6) Секретарят осигурява организацията на дейността, техническото и административното обслужване на ОСТС и членовете на съвета, както и оперативната координация и взаимодействие на ОСТС с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.

Чл.5. (1) Към ОСТС могат да се създават работни групи по отделни проблеми.

(2) Поименният състав на работните групи и председателите им се утвърждава от ОСТС.

Чл.6. (1) Областният съвет за тристранно сътрудничество приема своите решения на заседания.

(2) ОСТС се свиква на заседание от Председателя, който определя и дневния ред на заседанието.

(3) ОСТС се свиква на заседание и по искане на представителите на всяка една от организациите на работниците и служителите или на работодателите, които предлагат и дневния ред на заседанието.

(4) Редовните заседания се свикват не по-малко от веднъж на три месеца.

Чл.7. (1) Секретарят на ОСТС уведомява членовете на съвета не по-малко от пет работни дни предварително за датата и часа на заседанието, като им изпраща дневния ред и материалите по него. Заседанията на ОСТС се провеждат в сградата на Областна администрация – Перник.

(2) За участие в заседание на ОСТС могат да се канят и ръководители на други институции и организации.

(3) Заседанията на ОСТС са открити. По решение на ОСТС отделни заседания могат да бъдат и закрити.

Чл.8. (1) Заседанията се провеждат и се считат за редовни, ако присъстват най-малко по един представител на трите участващи в него страни.

(2) При невъзможност да присъстват, членовете на съвета могат да бъдат замествани от други упълномощени от тях представители.

(3) Заседанията се считат и за редовни, когато на тях не присъстват упълномощени представители на някои от участниците от страна на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, в случай че те са били уведомени.

(4) На заседанията на ОСТС могат да присъстват по всеки отделен въпрос не повече от двама експерти към всяка една от страните в ОСТС.

(5) Всички присъстващи на заседанието лица се вписват в протокола от заседанието.

Чл.9. (1) Заседанията на ОСТС се откриват и ръководят от председателя на ОСТС.

(2) По обсъжданите на заседанието въпроси членовете на ОСТС изразяват своите становища, които могат да представят и писмено.

(3) Председателят, а в негово отсъствие – лицето, което го замества, формулира проектите на решения по всеки въпрос.

(4) Решенията на ОСТС се приемат с консенсус от членовете на съвета по чл.4, ал.2 или упълномощените от тях лица.

Чл.10. (1) За разглежданите на заседанието на ОСТС въпроси, приетите решения и изразените становища се изготвя протокол.

(2) Внесените на заседанието писмени становища и други материали от членовете на ОСТС или упълномощени от тях лица се прилагат към протокола от съответното заседание на ОСТС.

(3) Протоколът се подписва от председателя на ОСТС и от секретаря на съвета.

(4) Копие от подписания протокол за всяко заседание на ОСТС се изпраща на всички членове на съвета в срок от пет работни дни от датата на подписването му.

Чл.11. (1) Работните групи на свои заседания обсъждат и изготвят становища по постъпили в ОСТС въпроси, възложени им с решение на съвета.

(2) По въпросите на здравословните и безопасни условия на труд и на заетостта, безработицата и професионалната квалификация председателят на ОСТС иска становище от председателя на Областния съвет по условия на труд и Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие.

Чл.12. (1) На заседанията на работните групи се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове.

(2) Въз основа на протокола се изготвя доклад и проекто-решения, които се подписват от председателя на работната група и се изпращат на секретаря на ОСТС заедно с протокола от заседанието.

Чл.13. Копия от решенията и становищата на ОСТС се предоставят на Областния управител на област с административен център Перник, който е длъжен да ги подложи на обсъждане при приемане на решения в рамките на своята компетентност.

Чл.14. Приетите решения от ОСТС се предоставят на съответния министър или ръководител на друго ведомство.

Чл.15. Разходите по дейността на ОСТС са за сметка на Областна администрация – Перник съгласно чл.3е, ал.2 от Кодекса на труда.

Чл.16. Настоящият правилник може да бъде изменян и/или допълван в зависимост от настъпилите промени в нормативната база или в обективната характеристика на региона.

Чл.17. Настоящият правилник за организацията и дейността на ОСТС влиза в сила от деня на приемането му.

Правилникът е приет на заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество на 15.10.2009 година.

Екип за мониторинг на Правилника:

 Адриана Манолова-Василева -  младши експерт „Административен контрол” в дирекция „АКРРДС”- секретар на съвета

 Наташа Ангелова – председател на Регионален съвет на “КНСБ”, гр. Перник – член на съвета

 Симеон Илиев – изпълнителен директор на Регионален бизнес център, гр. Перник – член на съвета.

Председател:

инж. Иво Данаилов Петров - Областен управител на област с административен център Перник (...........................)

                                                                                                                                                                       подпис

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия