Областния съвет за развитие на област Перник - 08.05.2013г.
Сряда, 15 Май 2013 14:29

Вашето присъствие и активно участие е от изключителна важност, тъй като целта на днешното заседание е да обсъдим предложените приоритети за развитие на област Перник през следващите седем години. Тези приоритети ще дадат и насоките, в които да бъдат разработени и Общинските планове за развитие за периода 2014-2020. След като обсъдим Областната стратегия, тя ще бъде представена за съгласуване на заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, което ще се проведе на 21 май 2013г. След което, Областният съвет трябва да приеме Стратегията, като според Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, това трябва да стане с мнозинство от две трети от общия брой на членовете на съвета.”

След това г-н Петров представи дневния ред, който бе приет единодушно и пристъпи към втора точка като даде думата на г-жа Жечка Калинова, управител на фирма „Идеин” ООД, за представяне на първата версия на Областната стратегия за развитие на област Перник за периода 2014-2020.

Г-жа Жечка Калинова /управител на фирма “Идеин”/: Приветства присъстващите и представи предложение на стратегическата рамка на документа. Тя започна с представянето на визията за област Перник: „Територия за свободно развитие на човешкия капитал, която насърчава и подкрепя осъществяването на личностните идеи.”, като уточни, че акцентът при разработване на стратегията е поставен върху хората, а не върху мащабни и общи концепции. След което представи стратегическата концепция, разработена в 4 приоритенти оси:

1. Достъпност и мобилност

2. Интелигентно и устойчиво икономическо развитие

3. Качество на живота

4. Устойчиво развитие и опазване на околната среда

Тя отбеляза, че изпълнението на тези приоритетни оси гарантира:

 • Значително оптимизирано използване на публичните и частни ресурси;
 • Валоризиране на възможностите за икономическо развитие и развитие на конкуретен бизнес;
 • Повече и по-добри работни места с висока добавена стойност;
 • Привлекателна за инвеститори, работодатели и висококвалифициран персонал среда за живот;
 • Запазена околна среда;
 • Отговорна, гъвкава и отворена администрация и повишено качество на социалните услуги;
 • Повишено качество на живота, вкл. на периферните групи (не само пространствено отдалечените, но и групите в риск от социално изключване);
 • Диверсифицирана икономика и понижен риск от повтаряне на икономически кризи

При изготвяне на Стратегията са използвани няколко основни подхода:

 • Конкурентност: територията трябва да бъде привлекателна, ориентирана към нуждите на гражданите и бизнеса, като в процеса се конкурира с други територии
 • Специализация: ефективно използване на ресурсите и култивиране на конкурентно предимство в ключови параметри
 • Фокус: върху области, които водят до повишаване качеството на живот и условията за правене на бизнес, не развитие “по принцип”
 • Приоритизиране: ефективно използване на ресурсите с цел максимизиране на техния ефект – вместо универсализъм
 • Мултипликативен ефект: стратегията създава предпоставките, които позволяват на хората да постигнат своите цели; не го прави вместо тях

След общото представяне на стратегическата част, г-жа Калинова представи в детайли четирите приоритетни оси с техните приоритети:

ПО 1: Достъпност и мобилност:

 • Приоритет 1: Физическа инфраструктура

–         Изграждане на транспортната мрежа за вътрешна и външна мобилност в областта в рамките на интегриран транспортен план на мултимодална основа;

–         Изграждане на информационната инфраструктура: фокус върху широколентов интернет достъп

–         Изграждане на логистични решения (вкл. информационни) за интермодален транспорт с цел оптимизация на пътуванията в рамките на областта и към съседни територии

–         Развитие на мрежата на публичния транспорт

(Бе отбелязано, че Интегрирания транспортен план е една от най-важните задачи пред Областна администрация за следващия период)

 • Приоритет 2: Икономическа мобилност

–         Интегрирани дейности за повишаване мобилността на работната сила

ПО 2: Интелигентно и устойчиво икономическо развитие:

 

 • Приоритет 1: Подкрепа на предприемачеството

–         Подкрепа за развитие на “сийд” структури, които обединяват физическа (офиси, комуникационна) и социална (менторство, услуги) инфраструктура за млади компании с фокус върху иновативни компании

–         Предоставяне на приоритетни услуги и информация за предприемачи (особено тези в рискови групи)

 • Приоритет 2: Подкрепа на клъстерите и мрежите

–         Подкрепа за обединение в хоризонтални и вертикални клъстери и развитие на мрежи за създаване на добавена стойност

–         Организация на и подкрепа за индустриални форуми, панаири и конференции

 • Приоритет 3: Оптимизация на услугите за бизнеса

–         Предоставяне на стабилна, прозрачна и ефективна административна среда за правене на бизнес

–         Предоставяне на информация и подкрепа на бизнеса

–         Развитие на електронни услуги с цел 100% покритие в края на периода

ПО 3: Качество на живота

 

 • Приоритет 1: Качествено, интелигентно и мобилно здравеопазване

–         Развитие на специализирани лечебни центрове с последно поколение технология и пренасочване на некритични случаи

–         Изключително добро покритие на местно ниво чрез дислокация на мобилни диагностични и здравни кабинети, оборудвани с технология за основни терапевтични дейности

–         Подкрепа за единна информационна система за медицински услуги, вкл. интеграция на здравни услуги с персонални системи за мониторинг на здравето

 • Приоритет 2: Качествено и иновативно образование

–         Фокус върху училищата и рационализация на системата; повишаване на стандартите и специализация на няколко ключови институции

–         Подкрепа за съвместни дейности между училищата и ключови компании в областта

–         Разширяване на мрежата за кариерни консултации и специализрани извънучилищни занимания за разработване на кандидатури за работа или продължаващо образование

–         Подкрепа на иновативни извънучилищни форми на обучение

 • Приоритет 3: Активни и активиращи социални политики

–         Разработване на специализирана подкрепа за хора в риск от социално изключване: “бедните работещи”, маргинални групи, млади безработни, възрастни хора

–         Дейности за професионална (пре-)квалификация и учене през целия живот

–         Разработване на хибридни социални услуги, които избягват прехода към безработица или изхода от пазара на труда: социални предприятия, временна работа на ротационен принцип и т.н.

 • Приоритет 4: Иновативни политики за подкрепа на културните институти и насърчаване на културни индустрии

–         Разработване на иновативни механизми за подпомагане развитието на традиционни форми на организация на културния контекст: музеи, читалища, архиви, библиотеки, галерии;

–         Подкрепа на местни културни форуми и целенасочена политика за включването им в националния културен календар, както и в интегрирани туристически продукти;

–         Насърчаване, вкл. и чрез специализирани фондове за финансиране на културни индустрии, клъстери и мрежи в сферата културата и образованието, културата и туризма и пр.;, вкл. и изграждане на технологичен парк за създаване на културни продукти;

–         Териториално европейско сътрудничество за обмен на културни продукти.

 • Приоритет 5: Спортът като ресурс за икономическо развитие и повишаване качеството на живота

–         Насърчаване на изследователската дейност в спорта чрез интеграция на частни и публични изследователски центрове в различни дисциплини (биология, био-механика, измервателна и изчислителна техника, броматология, медицина, фармация, материалознание);

–         Използване на ресурсите на спортните организации за информиране на процеса за формулиране и предоставяне на услуги от свързани със спорта индустрии;

–         Вписване на спортните организации в стратегията на ЕС за активно стареене;

–         Формиране на дългосрочни партньорства с клиентски организации (напр. фирми) за предоставяне на спорта като услуга (напр. за тийм билдинг)

 • Приоритет 6: Младите хора: основен капитал за развитие на територията (хоризонтален приоритет)

ПО 4: Устойчиво развитие и опазване на околната среда

 

 • Приоритет 1: Управление на енергийните ресурси

–         Разработване и прилагане на политика за пълна енергийна независимост в рамките на националното законодателство

–         Подкрепа за развитието на ВЕИ мощности, вкл. на много малък мащаб

 • Приоритет 2: Енергийна ефективност

–         Подкрепа за реновации на съществуващи сгради с цел постигане на нулево потребление на енергия; въвеждане на стандарти при строителството на нови сгради (публични/частни)

–         Подкрепа за дейности и въвеждане на стандарти за повишаване енергийната ефективност на производствата

 • Приоритет 3: Интелигентно териториално развитие

–         Въвеждане на ИКТ системи и интегрирано управление на територията, базирани на концепцията за ‘умните градове’

–         Интегрирано управление на базовата инфраструктура за третиране на отпадъците и предоставяне на ВиК услуги, вкл.  и чрез съвместно междуобщинско/ междурегионално планиране и изпълнение на мащабни общи проекти

 • Приоритет 4: Опазване и рехабилитация на околната среда

След представянето на първоначално заложените приоритети, тя даде думата на присъстващите да изразят мнението си.

Г-н Иван Искренов, Община Перник: „На пръв прочит е много добре, защото съвпада с основните приоритети, които разработваме в община Перник за Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Перник. Радвам се страшно много, че се получава един прекрасен документ. Бих искал да помоля за организиране на обща среща с консултантската фирма, която разработва Интегрирания план, за да се синхронизират двата документа. Предлагам срещата да е след 10-15 дни. Важно е да се знае и, че през следващия програмен период няма кой вече да ни прощава, че нямаме достатъчен капацитет.”

Г-жа Елена Иванова, Областна администрация Перник отбеляза, че така посочените приоритети ще бъдат разгледани и в контекста на развитието на целия Югозападен регион на предстоящето заседание на Регионалния съвет за развитие. Ще бъдат потърсени и начини за взаимодействие и сътрудничество със съседните области и най-вече със София.

Г-н Иван Искренов, Община Перник: „Аз бих искал отново да отбележа пред колегите от МРРБ, неудоволетвореността ни от факта, че Благоевград е определен като град от второ ниво, а Перник – от трето, но приемам, че това е държавната политика.”

Г-н Любомир Жотев, СРС „Подкрепа”: „Мисля, че в Стратегията сте „хванали” основните неща. При бедност, която е обхванала над 70% от населението, смятате ли, че при настоящето трудово законодателство и нормативна база, всичко това може да се случи и да се подобрят условията на работа и живот?”

Г-жа Жечка Калинова: „Да, програмите по Развитие на човешките ресурси могат да се развият. Държавата ще решава и предлага алтернативни начини. Нормативната база е динамична и в нея могат да се правят промени. Трябва много мъдро и с много мислене да се използват всички ресурси.”

Г-н Иван Бъчваров, Община Брезник: „В малките населени места, например, няма кандидати за оборотните места, които се предлагат. Затова и се получава дисбаланс и хората отиват в София.”

Г-н Любомир Жотев: „Според мен Брезник има уникален шанс за развитие, особено след инвестициите, които се правят там. Като цяло, най-активната част трябва да са общините.”

 

Г-н Иво Петров: „Отворени сме за предложения, защото нещата трябва да се случат.”

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия