П Р О Т О К О Л № 11 от работна среща “Устройство на територията и градска среда”

На срещата присъстваха:

 1. арх. Маринела Чолева – Гл. архитект на община Перник
 2. инж. Владислав Караилиев – Председател на Общински съвет Перник
 3. инж. Олег Тодоров – Гл. инженер на община Радомир
 4. Ася Радуилова – Община Радомир
 5. Адриана Байкушева – Специалист ТСУ, община Трън
 6. инж. Елена Комитова – Община Ковачевци
 7. Васил Мариянов – РО „НСК” Перник
 8. Румен Стефанов – „ВИК” ООД, Перник
 9. инж. Калин Рангелов – КИИП – Перник
 10. Веселин Владов – Регионална дирекция по горите, гр. Кюстендил
 11. Маргарита Базовичка – ОУ ПБЗН Перник
 12. инж. Цветелин Петров – Областно пътно управление – Перник
 13. Тодор Йорданов – РС на КНСБ – Перник
 14. Елена Иванова – Директор АКРРДС, Областна администрация Перник
 15. арх. Александра Бабунска – Гл. експерт, Областна администрация Перник
 16. инж. Борислав Драгомиров – Мл. експерт, Областна администрация Перник
 17. Изабела Борисова – Ст. Експерт, Областна администрация Перник

Срещата бе открита от Елена Иванова - Директор АКРРДС, Областна администрация Перник. Тя даде думата на представителите на фирма „Идеин” да запознаят присъстващите с разработените от тях анализи, които ще бъдат част от Областната стратегия за развитие на област Перник.

Представителите на фирма „Идеин” запознаха участниците в групата с изготвените анализи:

 

Демография:

-                 големи интрарегионални разлики в разпределението на населението в рамките на областта, обезлюдяване на периферните зони, миграции на населението към по-големите градове и извън страната;

-                 възрастова структура – застаряващо население, намаляване на броя на хората в активна възраст;

-                 образователната степен на населението е съизмерима със средните показатели за страната.

 

Икономически анализ и пазар на труда:

-                 срив на икономическите показатели;

-                 преобладаващ дял на индустриалните производства и на добивната промишленост в областта;

-                 Издадените разрешителни за строеж като мерител за икономическата активност и доверието в развитието на икономиката следват националната тенденция на спад след 2008г., но са повече от средното за страната;

-                 нивото на безработицата е по-ниско от средното за страната, но въпреки това показателя на средната брутна годишна работна заплата е много по-нисък от средния за страната. Това означава, че съществуващите работни места са с ниска добавена стойност, съществува заетост предимно в сектори изискващи неквалифициран или нискоквалифициран труд;

-                 голяма част от населението (над 62%) е в риск от бедност и социално изключване.

Здравна, образователна, социална, културна и спортна инфраструктура:

-                 Мрежата от общественообслужващите сгради е съсредоточена в гр. Перник и по-големите общински центрове;

-                 Обезлюдяването в периферните региони е довело до опустяване на някои от обществените сгради, а законодателството в някои от случаите създава пречки пред това те да бъдат използвани с друго предназначение;

-                 Наблюдава се ниски нива на здравно покритие, което в пъти по-ниско от средното за страната в малките и по-отдалечени общини;

-                 Мрежата от здравни заведения е недобре развита и в недобро състояние;

Околна среда:

-                 Качество на въздуха – екологичните проблеми са концентрирани около по-големите градове, където гъстотата на населението и на производствените замърсители е най-висока. Проблемът със замърсяването на въздуха е голям, тъй като градът е сред най-замърсените в странтата. Съществуват и географски предпоставки за задържане на замърсяения въздух. Освен големите промишлени предприятия, голямо влияние върху чистотата на въздуха оказват и битовите потребители на твърди горива, транспорта и лошото състояние на уличната мрежа. Силното влияние именно на тези фактори може да даде логично обяснение на факта, че намаляването на производствата в следствие на кризата, не оказва толова осезаемо влияние върху замърсяването на въздуха.

-                 Качество на водите – един от основните причинители за влошаване на качестовто на водите е недоброто състояние на канализационните системи. Като цяло процентът на обхванатите от ПОСВ отпадни води е над-средния за страната.

-                 Замърсени територии - 2500 дка от площта на областта са замърсени с цинк и олово. Останалата част от територията има положителна оценка за състоянието на почвите

 

Инфраструктура:

-                 транспортна мрежа – бяха представени данни за дължината и вида на пътната инфраструктура на територията на областта и броя на автобусните линии (представените данни предизвикаха несъгласие и коментари от страна на присъстващите и следва да бъдат проверени и корегирани);

-                 водоснабдяване и канализация – сред един от основните проблеми в тази сфера бе отбелязано безалтернативното питейно захранване от язовир „Студена”; покритието на водоснабдителната и канализационната мрежа, както и частта на отпадните води, които се пречистват на територията на областта е по-добро от средното за страната, но качеството на мрежата е лошо, което е причина и за наличие на загуби в размер над 70%;

-                 топлоснабдяване, газоснабдяване и енергийна мрежа – топлоснабдяване има само в гр. Перник, в гр. Перник и в гр. Радомир е изградена газопреносна мрежа, но все още потребителите, които са се присъединили към нея са много малко (в Радомир има само два потребителя)

След представянето на обобщените данни и SWOT анализа, последва дискусия, в която бе очертано следното:

-                 предстои да бъдат определени районите за целенасочена подкрепа на територията на областта;

-                 много от представените параметри ще бъдат част от индикаторите, чрез които ще се следи ефективността на прилаганите мерки;

-                 Характерно за периода 2014 – 2020 ще бъде, че голяма част от финансирането ще става след оценка на резултатите;

-                 Един от основните акценти в европейските стратегически документи са  енергийната независимост, образованието и иновациите;

-                 Лошите пътища и липсата на целогодишно водоподаване в много от отдалечените райони, заедно с липсата на работни места, са едни от основните причини за обезлюдяването на отдалечените от големите градски центрове територии;

-                 От изключителна важност за градовете е и състоянието на четвъртокласната пътна мрежа;

-                 Един от основните проблеми пред бъдещото присъединяване на повече потребители (и то главно присъединяване на битови потребители) е проблемът с финансиране на първоначалната инвестиция;

-                 Проблемът със  замърсяването на язовир „Студена” – въпреки намаляването на индустриалното производство, нивата на замърсяване се запазват;

-                 Към Стратегията ще бъде приложен анекс относно какво е финансирането на територията на областта. Важно е да се отбележи, че обекти, които са получили финансиране веднъж, не могат да кандидатстват втори път;

-                 Най-малките населени места попадат извън интервенциите; в много отношения се налага се да се правят компромиси – закриват се училища    заради 1 дете (по-малко от предвидената бройка), не се отпускат пари по дадена мярка заради минимални несходства, и др.

-                 Един от основните проблеми за участие и реализиране на проекти за енергийна ефективност е че е голям процент на населението под прага на бедността и не разполага с необходимия финансов ресурс;

-                 Летището при Кондофрей бе посочено като възможност за развитие на целия регион;

Инж. Калин Рангелов, председател на КИИП Перник предостави данни за общото състояние на ВиК инфраструктурата в областта. „Водата в язовир „Студена” е прясна с пролетно-зимно захранване. Един от основните проблеми е че язовирът е безалтернативен източник на водоснабдяване и съществува потенциална опасност от проблем с водоснабдяването при извършване на евентуален ремонт. Яз.Студена не е толкова замърсен, колкото го представяте в статистиката, но въпреки това, трябва да се помисли за алтернативен водоизточник, като например яз.Раянци. В бъдещата стратегия трябва да се заложи изграждане на втори водоизточник. Също така проектите, които се предлагат за одобрение, нямат финансова обезпеченост. Налага се промяна в нормативната уредба.”  Той също така сподели, че много от проблемите на областта като цяло са породени от това, че повечето неща са концентрирани в София, от това, че няма финансови облекчения за малките и средни предприятия, както и че е важно да бъде обезпечено финансирането на програмите.

Г-жа Елена Иванова, Директор АКРРДС в Областна администрация Перник: „Делото за яз.Раянци е спечелено на трета инстанция, очакваме скоро да приключи в наша полза. Всеки, който се интересува,  може да получи информация за хода на делото.”

Представителите на „Идеин” изразиха мнението, че са възможни две алтернативи за развитие – интегриране към София или самостоятелно развитие и че е необходимо преосмисляне на дефинирането на регионите.

Арх. Чолева, главен архитект на община Перник запозна присъстващите, че в момента в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се одобряват зоните за въздействие на Интегрирания план за възстановяване и развитие на гр. Перник. Тя отбеляза и че един от потенциалните проблеми е изчерпаният капацитет на сгуртвалите на ТЕЦ Перник.

 

инж. Цветелин Петров, ОПУ : „В цял свят хората пътуват за да отидат на работа. Ако имаме хубава инфраструктура и се пътува бързо, хората ще могат спокойно да живеят в по-малки села и да работят в градовете, даже ще е за предпочитане.”

 

Инж. Калин Рангелов: „Лошите пътища допринасят и за запрашеността на въздуха, не само промишлеността.”

Инж. Владислав Караилиев, Председател на Общински съвет Перник: „В Перник имаме ресурс и възможности за реализация и трябва да направим така, че хората да работят и живеят тук. В Брезник и Трън има ресурси, но месното население трудно приема новите посоки на развитие.”

Г-жа Елена Иванова: „Винаги има някой недоволен, много е трудно да се съобразиш със всички. Има хора, които пречат без основателен мотив.”

 

Инж. Цветелин Петров, ОПУ: „Защо трябва да се развиваме само в една насока? Не може ли да имаме и земеделие, и туризъм? Защо само в Банско се развива ски-туризма, а другите зимни курорти, а Витоша?”

Инж. Владислав Караилиев: „Инвеститорите решават къде да си влагат парите и къде да строят хотели.”

Г-жа Жечка Калинова: „Всеки би желал да живее на спокойно и тихо място с чист въздух ако може да пътува лесно и бързо до работното си място.”

Инж. Владислав Караилиев: „Да, обаче в малките населени места няма доктор, зъболекар, аптека, понякога няма и вода, и др. основни нужди.”

 

Румен Стефанов, „ВИК” ООД: „Без вода не може да се живее, а примерно в Трън – липсата на вода през цялата година е голям проблем. Така се връщаме пак в началото да се живее по близо до София!”

Инж. Калин Рангелов: „Имаме достатъчно вода, така че ако в стратегията, обърнем по-голямо внимание на водоизточниците и водопреносната мрежа, не само няма да имаме проблем с водата, а можем да продаваме.”

 

Веселин Владов, Регионална дирекция по горите:Ние правим стратегия на Област Перник, не бива да се обвързваме със София. Трябва да използваме близостта й без да предаваме хората, които искат да останат да живеят и работят тук.”

В хода на дискусията бяха отбелязани и други проблеми, свързани с възможностите за кариерно развитие, като предпоставка за избора на град за живеене, трудовото възнаграждение, покупателната способност. Беше изразено мнението, че е необходимо Областта да защити интересите на общините пред държавата и да намери финансиране от държавния бюджет, както и да лобира за при необходимосто от законодателни промени в интерес на областта. Необходимо е да има цялостна визия за устройственото развитие на областта и инфраструктурата в нея.

Бяха изведени следните основни предложения за приоритети:

-                 достъпност (в широкия смисъл на думата – достъп до образование, здравеопазване, социални грижи и т.н.)

-                 подобряване на състоянието на инфраструктурата – пътища, ВиК

-                 прилагане на комплексен подход и нови технологични решения

-                 осигуряване на втори водоизточник като алтернатива на яз. Студена

-                 енергийно независима област

След направеното заключение от представителите на „Идеин”, срещата бе закрита от г-жа Елена Иванова.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия