Правилник за дейността на Областната комисия по транспорт

ПРАВИЛНИК

за дейността на Областната комисия по транспорт

Чл.1. Настоящите правила уреждат организацията и дейността на Областната комисия по транспорт  /ОКТ/ за Област Перник, наричана по-долу за краткост “комисията”.

Чл.2. Областната комисия по транспорт е създадена на основание чл.11, ал. 1 от НАРЕДБА № 2 ОТ 15 МАРТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ И ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ, издадена от Министерството на транспорта и съобщенията /В сила от 29.03.2002 г.; Обн. ДВ. бр. 32 от 29 Март 2002г., изм. ДВ. бр. 32 от 8 Април 2003 г., изм. ДВ. бр.45 от 2 Юни 2006 г./.

Чл.3. Комисията обсъжда предложенията за промени в маршрутните разписания на съществуващи автобусни линии от областната и от републиканската транспортни схеми и откриване на нови, осъществява и координацията на маршрутните разписания.

Чл.4. Комисията се състои от постоянни членове – представители на Областна администрация /ОА/ - Перник и по един представител от: всяка община от Област Перник, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", Областно пътно управление – Перник и по един от браншовите организации. При невъзможност да присъстват членовете на комисията могат да бъдат замествани от други, упълномощени от тях представители.

Чл.5. Председател на комисията е оправомощен от Областния управител Заместник областен управител.

Чл.6. Председателят ръководи заседанията на комисията, организира и контролира дейността й.

Чл.7. /1/. Комисията приема своите решения на заседания , като същата се свиква от Председателя и той предлага дневния ред, който може да бъде допълван от всеки от членовете на комисията. Предложеното допълнение на дневния ред се гласува.

/2/. Заседанията на комисията се свикват при постъпило предложение по чл. 3 от настоящите Правила.

Чл.8. /1/. Членовете на комисията се уведомяват от Председателя й писмено най-късно три работни дни предварително за датата и часа на заседанието, като им изпраща проект за дневния ред. В неотложни случаи уведомяването може да стане и един ден преди заседанието по факс, имейл или по телефон.

/2/. Заседанията на комисията се провеждат в сградата на Областна администрация /ОА/ - Перник.

Чл.9. /1/. Заседанията й са открити, но по решение на комисията някои от заседанията могат да бъдат закрити.

/2/. Заседанията се откриват и ръководят от Председателя, а при неговото отсъствие – от друг упълномощен представител от ОА – Перник.

/3/. По обсъжданите на заседанието въпроси членовете изразяват своите становища, които могат да представят и писмено.

/4/. Гласуването е явно, но по изключение комисията може да реши да бъде тайно.

/5/. Всяко от представените в комисията заинтересовани лица  има право на по един глас, а представителите на браншовите организации имат право общо на един глас.

/6/. Заседанията се считат за редовни и се провеждат, когато присъстват повече от половината членове и/или на техните упълномощени представители.

/7/. Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината от гласовете на членовете на комисията и/или на техните упълномощени представители.

Чл.10. /1/. За всяко заседание се изготвя протокол. Всички присъстващи на заседанието лица се вписват в протокола.

/2/. Протоколът се подписва от Председателя и от протоколчика.

/3/. Внесените на заседанието писмени становища и други материали се прилагат към протокола от съответното заседание.

/4/. Копие от подписания протокол се изпраща на всички членове в седемдневен срок от дата та на подписването му.

§ Екип за мониторинг на Правилника:

  1. инж.Борислав Драгомиров – Мл. експерт ,,Регионално развитие’’ , дирекция ,,АКРРДС’’
  2. инж. Румен Крумов - Началник ОО ”КД-ДАИ”- Перник
  3. Магдалена Милтенова  -  Представител на сдружение “Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта” /БССИТ/
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия