05.12.2018
Заседава Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
Заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, се проведе под председателството на заместник областния управител инж. Васил Павлов.На него присъстваха заместник-кметове на общини, представители на териториални структури и неправителствени ромски организации.С подробни доклади представителите на общините Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци, запознаха членове на съвета с извършените от тях дейности през 2018 г. по общинските планове за действие и подкрепа на интеграционните политики. Описани бяха конкретните мерки и целите, предвидени по основните приоритетни оси – образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и култура и медии. Акцентира се върху добрия резултат от съвместните...

01.12.2018
Областна администрация Перник и Сдружение „УолкТугедър” в съвместна инициатива, с фокус младите хора
Актуални проблеми на обществото ни са в основата на инициатива на Сдружение "УолкТугедър". Съставено изключително и само от хора в младежка възраст, сдружението отваря дебат по темите „насилие“ и „сексуално насилие“. Инициативата има за цел да запознае младите хора в област Перник с най-добрите практики и механизми за предотвратяване на сексуалното насилие и да ги превърне в активни агенти на превенцията. В рамките на няколко месеца в област Перник ще бъдат реализирани инициативи, привличащи вниманието на всички заинтересовани страни. Oт 01.12.2018 г. до 10.01.2019 г. ще се проведе конкурс за есе за младежи от 15 до 19 години, живеещи в област Перник. Темата на...

01.12.2018
Проведе се заседание на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие
В качеството си на председател на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие, заместник областният управител на Перник инж. Васил Павлов проведе заседание на съвета, в което взеха участие представители на общините, териториалните структури, Агенцията за устойчиво енергийно развитие и на Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект”. Павлов представи на членовете на съвета, съгласно предварителен дневен ред предложено изменение, в Правилника за организацията и дейността на Областния съвет за устойчиво и енергийно развитие, с което да се въведе мониторинг върху заложените мерки и действия в Общинските планове по енергийна ефективност и програми за насърчаване използването на енергийни възобновяеми източници. Г-жа Диана Анчева, член на...

30.11.2018
Служители от администрациите в област Перник посетиха Европейския парламент по инициатива на областния управител
По инициатива на областния управител г-жа Ирена Соколова за пореден път бе организирано двудневно посещение на служители от администрациите от област Перник в Европейския парламент. Заместник областният управител г-н Иво Иванов, заедно с отличени служители от Областна администрация Перник и ОДМВР – Перник, имаха удоволствието да присъстват на пресконференция за представяне на успехите на първия български проект, подкрепен от Европейския парламент и Европейската комисия „A.L.E.C.O“. Любезен домакин на това събитие бе инициаторът на тази програма - българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков.A.L.E.C.O. e пилотен проект, предложен от Новаков, който е финансиран и към момента се изпълнява. Евродепутатът разказа, че основната цел...

29.11.2018
Областният управител отличи с плакет Професионалната гимназия по облекло и туризъм - Перник по повод 50-годишния юбилей на училището
Професионална гимназия по облекло и туризъм "Св. Иван Рилски" гр. Перник навърши 50 години. Юбилеят беше отбелязан подобаващо в Двореца на културата. На тържеството присъстваха бивши и настоящи учители, ученици, служители, както и партньори от подобни учебни заведения в Латвия и Италия.Гости на събитието бяха: г-жа Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката, както и кметът на община Перник Вяра Церовска. От името на областния управител на Перник, г-жа Цветана Пиралкова – главен секретар на Областна администрация Перник, отправи приветствие към училищното ръководство с пожелание успехите на гимназията да продължават да се умножават и през следващите години, а ефективното обучение...

29.11.2018
Областният управител, заедно с образователни и социални институции, направиха междинна оценка на Областната стратегия за личностно развитие на децата и учениците
Работна среща под председателството на областния управител Ирена Соколова, извърши междинна оценка на Областната стратегия за личностно развитие на децата и учениците. На нея отделните общини направиха отчет по изпълнението й. Участниците в срещата – представители на общините, на Регионалното управление по образованието, на Регионалната здравна инспекция, на Регионалната дирекция "Социално подпомагане" и на Регионаления център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, уточниха, че освен на системата от училища в област Перник, в стратегията е обърнато внимание и на социалните услуги, тъй като те подпомагат личностното развитие на деца от различни рискови групи. Общините от областта ни работят активно в пълноценната...

12.12.2018
Обявление на Заповед №РР-19/10.12.2018 г. на Областния управител на област Перник за разрешаване изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и тласкател за отпадъчни води до ПСОВ гр. Батановци“ и приложено задание по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията
Обявление на Заповед № РР-19/10.12.2018 г. на Областния управител на област Перник за разрешаване изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и тласкател за отпадъчни води до ПСОВ гр. Батановци“ и приложено задание по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията

28.08.2018
На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в община Ковачевци, обл. Перник

28.08.2018
На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в община Земен, обл. Перник

28.08.2018
На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в община Перник, обл. Перник

23.07.2018
Министерство на отбраната обявява вакантни длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част
Mинистерството на отбраната обявява вакантни длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част Обявените вакантни длъжности за военна служба в Националната гвардейска част са 50 (петдесет) броя за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Подробна информация може да намерите на интернет сайта на Централното военно окръжие www.comd.bg, сградата на Военно окръжие - Перник намираща се на адрес: гр. Перник, ул. Радомир, № 1, ет.3, тел. 076/602 866, 0882 552 003, както и в офисите за водене на военен отчет в общините от област Перник.Срок за подаване на документи – 14.09.2018 г.        

18.05.2018
Mинистерството на отбраната обявява вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите
Mинистерството на отбраната обявява вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите Обявените вакантни длъжности за военна служба в Съвместното командване на силите са 27 (двадесет и седем) броя за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Подробна информация може да намерите на интернет сайта на Централното военно окръжие www.comd.bg, сградата на Военно окръжие - Перник намираща се на адрес: гр. Перник, ул. Радомир, № 1, ет.3, тел. 076/602 866, 0882 552 003, както и в офисите за водене на военен отчет в общините от област Перник. Срок за подаване на документи – 24.08.2018 г.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия