ПРОТОКОЛ от проведен конкурс и получени окончателни резултати за длъжността директор на Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация – Перник

Дата на публикуване: 22.03.2022 13:10

 

         Днес, 17.03.2022 г., комисия, назначена със Заповед № РД-30/14.02.2022 г. на областния управител на област Перник, в състав:

 

Председател:          Елена Иванова – главен секретар;

  Членове:    1. Росица Рангелова – главен експерт ЧР;

  1. Михаела Асенова – главен юрисконсулт

 

проведе конкурс за длъжността директор на Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”в Областна администрация – Перник по определения начин – решаване на тест и интервю.

 

След като всеки член на комисията попълни формулярите, съгласно Приложение № 5, към чл. 42, ал. 4 от Наредбата, се формираха следните окончателни резултати:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от теста

Коефи-циент

 3

Резултат от интервюто

Коефи-

циент

5

Окончателен резултат

1. Нели Стоянова Иванова

28

84

80

400

484

 

На основание чл. 10д, ал. 1 от ЗДСл., комисията класира на първо място успешно издържалия конкурса кандидат за длъжността директор на Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация – Перник, както следва:

 

  • Първо мястоНели Стоянова Иванова.

 

 

ЕЛЕНА ИВАНОВА    /П/

Главен секретар и

председател на конкурсната комисия                   

Търсене