Заповед за допълнение на Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г.

Дата на публикуване: 25.10.2021 14:04

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Допълвам т. I от Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г., както следва:

а) В т. 21 след думата „посещенията“ се добавя „в игралните зали, казината и“.

б) В т. 25 се добавя изречение трето:

„Изключение се допуска и за лечебните заведения и ваксинационни пунктове, разположени на територията на търговските центрове.“

в) създават се т. 32 и 33:

„32. По смисъла на тази заповед валиден документ за ваксинация е и цифровият COVID сертификат на ЕС за незавършен ваксинационен курс с двудозова ваксина съгласно Приложение № 3 към т. 1, буква „в“ от Заповед № РД-01-389 от 31.05.2021 г. на министъра на здравеопазването.

  1. За целите само на тази заповед:

а) цифровите COVID сертификати на ЕС за преболедуване и аналогичните на тях документи за преболедуване се считат за валидни от 11-тия до 365-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване или от бърз антигенен тест за COVID-19;

б) цифровите COVID сертификати на ЕС за ваксинация се считат за валидни, както следва:

аа) цифровият COVID сертификат на ЕС за завършен ваксинационeн курс с еднодозова ваксина – от датата на поставяне на ваксината;

бб) цифровият COVID сертификат на ЕС за завършен ваксинационен курс с двудозова ваксина – от датата на поставянето на втората доза от ваксината;

вв) цифровият COVID сертификат на ЕС за незавършен ваксинационен курс с двудозова ваксина  - за срок до 30 дни от датата на поставянето на първата доза от ваксината.“

  1. 2. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.
 Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс

ГалерияТърсене