Съобщение относно провеждане на консултации при областния управител за определяне състава на Районната избирателна комисия - Перник

Дата на публикуване: 16.09.2021 18:30

                                        С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с Решение от 2 септември 2021г. на Народното събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България (обн., ДВ, бр. 73/03.09.2021г.) и Указ № 245 на Президента на Република България за разпускане на Четиридесет и шестото Народно събрание на 16 септември 2021г. и насрочване на избори за Народно събрание на 14 ноември 2021г. (обн., ДВ, бр. 77/16.09.2021г.), Решение на Централната избирателна комисия № 539-ПВР/НС/16.09.2021г. и на основание чл. 60 (1) от Изборния кодекс, Ви уведомявам че ще бъдат проведени консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание за изготвяне на предложение за състав на Районна избирателна комисия (РИК) на 14 Пернишки многомандатен район.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 46-тото Народно събрание.

Консултациите ще се проведат на 19 септември /неделя/ 2021 г. от 10.00 часа в зала „Струма“, намираща се на партерния етаж на Областна администрация— Перник, адрес гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски" №1Б.

Съгласно Решение № 539-ПВР/НС/16.09.2021г. на ЦИК, съставът на РИК за избирателни райони до 9 мандата включително (какъвто е 14 Пернишки многомандатен избирателен район) следва да има 13 членове, включително председател, двама заместник - председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите, а именно:

 

 1. Партия „Има такъв народ“ — З членове;
 2. Коалиция „ГЕРБ-СДС“ — 3 членове;
 3. Коалиция „БСП за България” - 2 членове;
 4. Коалиция „Демократична България - обединение” — 2 членове;
 5. Партия „ДПС“ — 2 членове;
 6. Коалиция „Изправи се! Мутри вън!” — 1 член.

 

Изисквания към членовете на Районните избирателни комисии:

 1. За членове на РИК се назначават лица, които:

а) са български граждани;

б) са навършили 18 години;

в) не са поставени под запрещение;

г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

д) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престьпление;

е) владеят български език;

ж) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.

 1. Обстоятелствата по букви „а“, „б“ , „в“ , „г“, и „е“ се установяват с декларация — приложение № 1-ПВР/НС/ от изборните книжа, а по по буква „ж“ с копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (в случай, че все още няма издадена диплома).

З. На основание § 32, ал.2 и ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (обн. ДВ, бр. 41 от 2007 г.), във връзка с §5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование на лица, притежаващи висше образование, се приравняват лица, притежаващи дипломи за полувисше образование, издадени от полувисши институти до влизането в сила на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г.), както и лица, придобили образователно квалификационна степен „специалист по …….“ до 25.05.2007 г. -влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.)

 1. Членовете на РИК е препоръчително да са юристи.

Районната избирателна комисия осъществява правомощията си от назначаването й с решение на ЦИК — от 24.09.2021 г. включително до 05.12.2021 г. включително (до 14 дни след произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент и за Народно събрание).

При провеждане на консултациите за състава на РИК за област Перник партиите и коалициите е необходимо да представят:

 1. Писмено предложение за състав на РИК, което да съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в Комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
 2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите–                                                                                02.09.2021г. (в случай на невъзможност да се спази срокът е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалиция, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
 3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица, като в пълномощното не е необходимо да се посочва вида избор, който ще се произвежда;
 4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);
 5. Предложение на партиите и коалииците за резервни членове, които да заместят предложените от тях лица за случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на Комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;
 6. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1-ПВР/НС от изборните книжа).
За резултатите от проведените консултации се изготвя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протокола от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

Търсене