ПРОТОКОЛ от проведен конкурс и получени окончателни резултати за длъжността директор на Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация – Перник

Дата на публикуване: 13.09.2021 16:45

Днес, 03.09.2021 г., комисия, назначена със Заповед № РД-119/30.07.2021 г. и Заповед № РД-135/27.08.2021г. на областния управител на област Перник, в състав:

 

Председател:          Ива Борисова – заместник областен управител;

  Членове:   
       1. Росица Рангелова – главен експерт ЧР;

  1. Венеция Огнянова – старши юрисконсулт

 

проведе конкурса за длъжността директор на Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”в Областна администрация – Перник по определения начин – решаване на тест и интервю.

 

След като всеки член на комисията попълни формулярите, съгласно Приложение № 5, към чл. 42, ал. 4 от Наредбата, се формираха следните окончателни резултати:

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от теста

Коефициент

3

Резултат от интервюто

Коефи-

циент

5

Окончателен резултат

1. Мариела Йорданова

27

81

82

410

491

 

На основание чл. 10д, ал. 1 от ЗДСл., комисията класира на първо място успешно издържалия конкурса кандидат за длъжността директор на Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация – Перник, както следва:

 

  • Първо място – Мариела Йорданова

 

 

 

ИВА БОРИСОВА

Председател на конкурсната комисия    /П/

 

Търсене