Обявление - Конкурс за длъжността „ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ АПОФУС”

Дата на публикуване: 02.08.2021 15:59

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

 

за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ АПОФУС в Областна администрация - Перник,

 

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:
 • степен на завършено образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър“
 • професионален опит – 4 години;
 • ранг за заемане на длъжността – III младши.

 

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
 • Област на висше образование – „Социални, стопански и правни науки”,
 • Добра компютърна грамотност - MS Office.

 

 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Първи етап - тест;
 • Втори етап - интервю.

 

 1. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
 • Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
 • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Оповестяването на конкурса да се извърши с публикуване на обявление в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на ОА-Перник: http://www.pk.government.bg

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на ОА – Перник: http://www.pk.government.bg 

 

       Документите на кандидатите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице до 12.08. 2021 г. включително, в Центъра за административно обслужване /на партерния етаж/ в сградата на Областна администрация-Перник, адрес: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 1Б.

При подаване на документите длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се предоставя на кандидатите, както и да бъдат уведомени за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове.

Заповедта да се сведе до знанието на главния секретар, главния експерт ЧР и служителите в Центъра за административно обслужване за изпълнение.

Лице за контакт: Росица Рангелова – Главен експерт ЧР, тел: 076 64 99 12; 0884 999 632

  

Д-Р СИМЕОН ВАСИЛЕВ \п\

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Търсене