Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001017 „Кървав камък“

01.03.2021 16:46

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001017 „Кървав камък“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Бъзовица, с. Горно Кобиле, с. Драгойчинци, с. Киселица, с. Косово, с. Метохия, с. Побит камък, с. Средорек, община Трекляно, област Кюстендил, с. Бохова, с. Вукан, с. Горна Мелна, с. Горочевци, с. Джинчовци, с. Докьовци, с. Долна Мелна, с. Дълга лука, с. Еловица, с. Кожинци, с. Костуринци, с. Къшле, с. Лева река, с. Мрамор, с. Пенкьовци, с. Реяновци, с. Стайчовци, с. Шипковица, община Трън, област Перник.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите София (гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 10).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Прикачен документ: Karta_BG0001017_obshta.pdf с име на файл: Karta_BG0001017_obshta.pdf

Прикачен документ: Karta_imoti_BG0001017_2.pdf с име на файл: Karta_imoti_BG0001017_2.pdf

Прикачен документ: Karta_imoti_BG0001017_1.pdf с име на файл: Karta_imoti_BG0001017_1.pdf

Прикачен документ: Prilojenie_zap_BG0000308 10 13.xlsx с име на файл: Prilojenie_zap_BG0000308 10 13.xlsx

Прикачен документ: Pr_zap_ZZ_BG0001017_Kurvav kamuk.pdf с име на файл: Pr_zap_ZZ_BG0001017_Kurvav kamuk.pdf

Галерия
Търсене