Заседание на Постоянната областна епизоотична комисия от 14.01.2011г.

Днес, 14.01.2011г. в залата на  Областна администрация на област с административен център Перник се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия при следния дневен ред:

1. Информация за епизоотичната обстановка в страната и областта.

2. Информация за болестта Шап и предприемане на необходимите мерки за недопускане на разпространяването й.

3. Разни.

 РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА:

1. Да се проведат заседания на  Общинските епизоотични комисии, на които да се запознаят членовете им с епизоотичната обстановка.

Срок: 21.01.2011г.

Отг.: Кметовете на общини

2. Да се извършат клинични прегледи  за Шап. Директора на РВМС гр.Перник да организира незабавното извършване на клинични прегледи за Шап.

Срок: 14.01.2011г. Отг.: Директорът на РВМС – Перник

3. Да се определи със Заповед на директора на РВМС състава на диагностичните екипи за област Перник.

Срок: 14.01.2011г. Отг.: Директорът на РВМС – Перник 

4. Официалният ветеринарен лекар на община Перник, съвместно с Общинска полиция, да засилят контрола върху нерегламентираната търговия с животни  и суровини на територията на гр. Перник.

Срок: 15.01.2011г.

Отг: Директорът на РВМС – Перник и Директора на ОД на МВР - Перник

5. Да  се организира наблюдение за наличие на клинични признаци и промяна в поведението на възприемчивите към Шап диви животни.

Срок: постоянен

Отг.: Директорът на РВМС и  директорите на Държавните горски стопанства

6. Да засилят контрола по отношение движението на живи животни, като същите се придружават с необходимите ветеринарни документи.

Срок: постоянен

Отг.: Директорът на ОД на МВР - Перник и началникът на ОО”КД-ДАИ” – Перник

7. Собствениците на животновъдни обекти да въведат строги мерки за биосигурност и недопускане на външни лица в обектите.

Срок: постоянен

Отг.: Директорът на РВМС - Перник

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия