ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА 26.01.2012г.

На 26.01.2012 година /четвъртък/ от 14.00 часа в заседателната зала на Областна администрация - Перник, ще се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие при следния дневен ред:

1.Разглеждане и съгласуване на предложение на професиите, по които ще се извършва държавния план-прием в училищата от област Перник за учебната 2012/2013 година, в съответствие с чл.49, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета

Докладва: РИО

2.Обсъждане на Отчет за дейността на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област с административен център Перник през 2011г.

3.Приемане на План за дейността на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област с административен център Перник през 2012г.

4.Разни

Материали за разглеждане от комисията:

1. ДЪРЖАВEН ПЛАН-ПРИЕМ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА ЗА ОБЛАСТ ПЕРНИК

2. Таблица на държавния план-прием по училища и професии за област ПЕРНИК

3. Справка за изпълнението на държавния план-прием и пълняемостта на паралелките в 8 и 9 клас по училища и професии през учебната 2011/2012 година и предложения за държавен план-прием през учебната 2012/2013 година - ОБЛАСТ ПЕРНИК

4. СПРАВКА за броя и баланса на учениците, завършващи VII  и VIII клас през учебната 2011/2012 година и приема през учебната 2012/2013 година - Област Перник

5. УТВЪРДЕН И РЕАЛИЗИРАН ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ УЧЕБНИТЕ 2009/2010, 2010/2011 И 2011/2012

ГОДИНИ

6. Брой ученици в 7 и 8 клас в област Перник  за уч. 2012/2013 г.

7. Обяснителна записка към предоставената информация на ДБТ - Перник, относно план- приема на ученици в средните училища  за област Перник -  2012/13г.

8. Становище ДБТ - нови специалности

9. Справка Бюро по труда

10. Отчет за дейността на Комисията по заетост през 2011г.

11. План за дейността на Комисията по заетост през 2012г. - ПРОЕКТ

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия