РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ ОТ 26.01.2012 Г.

На 26.01.2012г. от 14.00 часа, в залата на Областна администрация се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и съгласуване на предложение на професиите, по които ще се извършва държавния план-прием в училищата от област Перник за учебната 2012/2013 година, в съответствие с чл.49, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета

Докладва: РИО

2. Обсъждане на Отчет за дейността на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област с административен център Перник през 2011г.

3. Приемане на План за дейността на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област с административен център Перник през 2012г.

4. Разни

След обсъждане, членовете на комисията взеха следните решения:

РЕШЕНИЕ № 1:

Комисията по заетост съгласува предложението на професиите, по които ще се извършва държавния план-прием в училищата от област Перник за учебната 2012/2013 година, направено от РИО-Перник.

РЕШЕНИЕ № 2:

Комисията по заетост приема отчета за дейността през 2011г. и го предоставя на Областия съвет за развитие за информация съгласно утвърдения правилник за дейността й.

РЕШЕНИЕ № 3:

Комисията по заетост приема плана за дейността си през 2012г. и го предоставя на Областия съвет за развитие за съгласуване съгласно утвърдения правилник за дейността й.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия