ГОДИШЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД
Системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие на политики и програми в социалната сфера и особено - за дългосрочни и комплексни интервенции като Областната стратегия за развитие на социалните услуги.

Мониторингът се фокусира върху напредъка при постигането на целите и използването на ресурсите, управлението на съответните процеси, включително управлението на риска, перспективите за устойчивост и необходимите корективни мерки.

Общата цел на системата за мониторинг и оценка е да гарантира развитието и подобряването на стратегиите и политиките в социалната сфера.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА МОНИТОРИНГА

Основната цел на мониторинга е анализ на ситуацията и оценка  на постигнатите резултати в съответствие с предварително поставените цели. С помощта на мониторинга по-ясно се идентифицират потенциалните пречки в реализирането на социалната стратегия, както и се създават възможности за изработване на конкретни механизми за тяхното преодоляване.

Мониторингът се извършва, за да подпомогне процеса на управление на стратегията.

Основна задача на мониторинга е да се следи и измерва постигането на заложените цели и ефективността на стратегията в хода на нейната реализация. В резултат на осъществявания мониторинг могат да се направят своевременни корекции в начина на изпълнение на стратегическия документ.

Конкретните задачи на мониторинга са:

 1. Да осигурява постоянен поток от актуална информация за промените в процесите, които се наблюдават;
 2. Да обезпечи текущ мониторинг в процеса на реализиране на планираните конкретни дейности при изпълнението на стратегията;
 3. Да се осигури необходимата информация за провеждането на комплексни оценки на ефекта и цялостното въздействие от изпълнението на стратегията от гледна точка на целевите групи;
 4. Да осигури системното/периодичното актуализиране на стратегията;
 5. Проверка и гарантиране на стриктното спазване на правилата и процедурите, регламентирани от действащите нормативни документи;
 6. Потвърждаване на връзката между събраните данни и реалното изпълнение на планираните дейностите по стратегията и постигнатите резултати;
 7. Проверка на използването на ресурсите за реализиране на очакваните  резултати и техния принос за изпълнението на целите на стратегията;
 8. Обезпечаване на своевременна идентификация на потенциалните проблеми и трудности в реализирането на стратегията и изготвянето на корективни мерки;
 9. Улесняване вземането на решения чрез предложения, препоръки и корективни мерки;
 10. Гарантиране на активното участие на заинтересованите страни и осигуряване на обратна информация  за управленските договорености, съответствието на реалното изпълнение с предвиденото, необходимостта от промени (ако се налагат), управление на риска;
 11. Допринасяне за устойчивостта на резултатите и въздействието от стратегията и идентифициране на най-добрите практики с цел тяхното разпространение, така че да се гарантира по-широкообхватно въздействие.

ВЪВЕДЕНИЕ

Основната цел на извършеното наблюдение през 2010г. е да оцени постигнатия напредък по две ключови приоритетни направления на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015) - Област Перник:

- Деинституционализация на грижите за деца и развитие на нови социални услуги - обект на наблюдение е реформирането на Дома за деца лишени от родителски грижи „Радост”, с.Дрен;

- Деинституционализация на възрастни и грижа за старите хора за по- добър и достоен живот  - обект на наблюдение е Дома

за възрастни хора с физически увреждания- с. Слишовци.

Документална основа: 

* Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015)- Област Перник - приета на заседание на Обласния съвет за развитие на 17.03.2010г. /Протокол №1/

* Заповед № РД—359 от 13.08.2010г.на Областния управител за състава на Звеното за мониторинг и оценка. В основния екип на звеното влизат двама представители на Областна администрация и двама от Регионалната дирекция „Социално подпомагане”. В разширения екип са включени представители на общините в област Перник, доставчици на социални услуги.

 

ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

2010 година се характеризираше с динамика по отношение на социалната сфера в област Перник: Приемане на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015) - Област Перник през месец март 2010г., приемане на Общински стратегии и годишни планове, сформиране на екип на Звеното за мониторинг и оценка, изготвяне на план за дейността му. Времето за извършване на мониторинга бе твърде ограничено.

На база годишния план за мониторинг, конкретно наблюдаваните направления са:

I. Реформиране и намаляване капацитета на Дома за деца лишени от родителски грижи „Радост” с.Дрен от 60 на 24 места.

I.1. Подготовка за разкриване на 2 броя ЦНСТ с капацитет по 12 места за деца на възраст от три до четиринадесет години  -с.Дрен, община Радомир – Това е една от мерките за намаляване на капацитета на ДДЛРГ. Ремонтът на помещенията, в които ще се помещават центровете е извършен по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Радомир”, осъществен с финансовата подкрепа по ОП „Регионално развитие”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. На 02.11.2010г. обектът „ Проект за реформиране на Дом за деца лишени от родителски грижи „Радост” –с. Дрен е приет и въведен в експлоатация. Осъществени са следните дейности по проекта:

*Извършено е преустройство на сградата и разширяване на топлата връзка;

*Топлинна изолация на външните стени и тавански плочи и ремонт на покрива;

*Монтирана е алуминиева дограма;

*Цялостна подмяна на вътрешните инсталации: ВиК, електро, отопление и вентилация;

*Котелното помещение е оборудвано с нови отоплителни котли;

*Монтирани са соларна и климатична системи.

II.Реформиране на Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Слишовци, община Трън. Домът е включен в План за реформиране на специализираните институции за възрастни хора с физически увреждания 2010 – 2011г. С Решение № 62/01.07.2010 г. на Общински съвет гр. Трън е взето решение  за закриване на ДВФУ в с. Слишовци, община Трън.

II.1.Разкриване на 2 Центъра за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания с капацитет 10 и 15 места и 1 Център за настаняване от семеен тип за стари хора с капацитет 15 места.

Основната част от дейностите по мониторинг и оценка бе извършен от основния екип на Звеното за мониторинг и оценка, като в някой дейности пряко бяха ангажирани и членове от разширения състав.

 

Кратко описание на извършените дейности:

1.Събрана бе информация от компетентните органи за закриване или реформиране на специализираните институции, обект на мониторинга:

* Дом за деца лишени от родителски грижи – с. Дрен, община Радомир;

* Дом за възрастни хора с физически увреждания в с. Слишовци, община Трън.

Приложени:

 • Решения на общинските съвети;
 • Заповед № 799 от 09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АСП за закриване на ДВФУ с.Слишовци.
 • Заповед № РД 01-800 от 09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АСП за откриване на  социална услуга от резидентен тип - „Център за настаняване от семеен тип” за стари хора с капацитет 15 места - гр. Трън.
 • Заповед № РД 01-801 от 09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АСП за откриване на социална услуга от резидентен тип - „Център за настаняване от семеен тип” за възрастни хора с физически увреждания с капацитет 15 места в гр. Трън.
 • Заповед № РД 01-802 от 09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АСП за откриване на социална услуга от резидентен тип - „Център за настаняване от семеен тип” за възрастни хора с физически увреждания с капацитет 10 места в гр. Трън.
 • С Решение № 118/30.07.2010 г. на Общински съвет гр. Радомир е дадено съгласие за намаляване на капацитета  на ДДЛРГ с. Дрен от 60 на 24 места. Със същото решение е дадено съгласие за разкриване на 2 ЦНСТ с капацитет по 12 места за деца на възраст от три до четиринадесет години.
 • През месец декември 2010 г. беше изготвено предложение до изпълнителния директор на АСП гр. София за намаляване капацитета на ДДЛРГ с. Дрен и разкриване на новите социални услуги от резидентен тип, считано от 01.01.2011 г.

2. Извършени проверки.

3. Направена анкета с потребителите на социалната услуга ЦНСТ- гр.Трън.

4. Направени интервюта с децата , настанени в ЦНСТ-с.Дрен.

5. Отчетени резултати:

5.1. Анкета-резултати 

 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ В ЦНСТ

Анкетирани бяха 12 човека, потребители на социални услуги, предоставяни в 3 ЦНСТ в област Перник – 2 центъра за възрастни хора с физически увреждания и един център за стари хора.

1. ЦНСТ – възрастни хора с физически увреждания

В анкетата взеха участие възрастни хора над 75 г. В отговорите си те споделят, че са удовлетворени като цяло от предоставяните в центъра социални услуги. Тази обща положителна оценка се заявява и при определяне на качеството на получаваната услуга.

Като много добро е определено нивото на обслужване на хората от страна на персонала и специалистите в центъра.

Според тях, предоставяната им ежедневно храна е разнообразна и достатъчна. На средно и малко над средното ниво е поддържаната хигиена в социалната институция.

Специалистите в дома следят редовно здравословното състояние на хората и им оказват  помощ и съдействие при нужда от медицинска помощ. Ползвателите на този тип социална услуга споделят, че нямат нужда от допълнителни медицински грижи и че наличните такива са им напълно достатъчни.

Анкетираните мъже и жени с физически увреждания подтвърждават своята обща удовлетвореност от качеството на предлаганите социални услуги и нямат препоръки в тази посока.

Социалните връзки с близки и познати се осъществяват чрез чести телефонни разговори с настанените в центъра лица.

2. ЦНСТ – възрастни хора с физически увреждания

Във второто ЦНСТ бе потърсено мнението на мъже и жени над 75 г., които ползват услугите на центъра. Те също поставят много висока оценка за общата си удовлетвореност от получаваните социални услуги. На средно и над средното ниво е определено качеството на получаваната услуга в ЦНСТ.

Много добра е и оценката за предлаганото от служителите и персонала ниво на обслужване. Получаваната храна е разнообразна и достатъчна. Според анкетираните, в ЦНСТ се поддържа много добра хигиена.

Възрастните хора с физически увреждания получават адекватна медицинска грижа и редовно проследяване на тяхното здравословно състояние от страна на медицинските специалисти. Те споделят, че не се нуждаят от допълнителни здравни грижи.

Към момента на изследването, респондентите нямат препоръки за подобряване качеството на услугите, нито за подобряване на обслужването в ЦНСТ.

Част от ползвателите на тази услуга са сами, без близки и роднини, и разчитат единствено на грижите и вниманието на персонала и специалистите в центъра.

3.      ЦНСТ за стари хора

65 - 75 г. са анкетираните стари хора в центъра. Те споделят голяма удовлетвореност от получаваните социални услуги. Според личната преценка на анкетираните, над средното ниво е качеството на получаваната от тях услуга.

Персоналът и специалистите полагат достатъчно грижи и внимание за настанените в ЦНСТ лица и поради този факт хората поставят мисока оценка за тяхната работа.

Ежедневно в центъра се предлага разнообразно меню, а количеството на храната е напълно достатъчно, смятат всички анкетирани. Много добро е поддържаното ниво на хигиената в центъра.

Полагат се много грижи и се предлага високо квалифицирана медицинска помощ на старите хора. Здравното обслужване е оценено високо от анкетираните лица, като те имат и своите препоръки – за предоставянето на 24-часово медицинско обслужване.

Като много добро определят цялостното ниво на предоставяните в центъра услуги и не виждат необходимост за промяна в качеството им.

Анкетираните лица заявяват необходимост от ползавен на услуги в ЦСРИ.

Отново най-често използваната форма за близост и социален контакт са телефонните разговори с роднините.

5.2. Реформиране на Дом за деца лишени от родителски грижи „Радост” - наблюдение.

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА НАПРЕДЪКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ

I.ОБЩИНСКИ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК

1. С Решение №95 от 25.06.2010 г. на Общински съвет Радомир, Община Радомир има приета Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2010 -2015 г.

Има приет годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в община Радомир за 2010 г.

2. С Решение № 60 от 01.07.2010 г. на Общински съвет Трън, Община Трън има приета Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2010 -2015 г.

Има приет годишен план за развитие на социалните услуги на община Трън за 2010 г.

3. С Решение №361 от 04.08.2010г. на Общински съвет Ковачевци, Община Ковачевци има приета Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2010 -2015 г.

Има приет годишен план за развитие на социалните услуги на община Ковачевци за 2010 г.

4. Община Перник има приета Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2010 -2015 г. на заседание от 15.10.2010г. с Решение №624 от Протокол №17.

Има приет годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в община Перник за 2010 г.

5. Община Брезник има приета Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2010 -2015 г.

Има приет годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в община Брезник за 2010 г.

6. Община Земен има приета Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2010 -2015 г. в годишния план за 2010г. няма заложено разкриване на нови СУ, а само подготвителни дейности за следващата година, които текат.

II. ДЕЙСТВАЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА КЪМ  31.12.2010г. /по данни на РДСП-Перник/:

1.      Община Брезник:

- Дневен център за стари хора с капацитет 40 места;                                          - Домашен социален патронаж;                                                                     - Обществена трапезария.

2. Община Перник:

-  Дневен център за деца и младежи с увреждания с капацитет 36 места;

-  Дневен център за възрастни с увреждания с капацитет 36 места;

-  Приют с капацитет 10 места;

- Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 40 места;

- Център за обществена подкрепа с капацитет 40 места;

- Домашен социален патронаж;

- Обществена трапезария, финансирана от община Перник.

3. Община Радомир:

- Дом за деца лишени от родителска грижа - с.Дрен, с капацитет 60 места;

- Дневен център за стари хора - с. Извор с капацитет 30 места;

- Дом за стари хора- гр.Радомир с капацитет 150 места;

- Защитено жилище- с. Извор с капацитет 10 места;

- Домашен социален патронаж;

- Обществена трапезария.

4. Община Трън:

- Център за настаняване от семеен тип за стари хора -гр. Трън с капацитет 15 места;

- Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания гр. Трън с капацитет 15 места;

- Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания с капацитет 10 места;

- Център за социална рехабилитация и интеграция- гр. Трън с капацитет 20 места;

-Домашен социален патронаж.

5. Община Земен:

-Домашен социален патронаж;

-Обществена трапезария.

6. Община Ковачевци:

-Домашен социален патронаж;

-Обществена трапезария.

III. РАЗКРИТИ НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

- Център за настаняване от семеен тип за стари хора -гр. Трън с капацитет 15 места;

- Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания гр. Трън с капацитет 15 места;

- Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания с капацитет 10 места;

- Център за социална рехабилитация и интеграция- гр. Трън с капацитет 20 места.

ИЗВОДИ:

1. Процесът на деинституционализация на възрастни се реализира успешно в област Перник. Окончателно е закрит ДСХФУ- с. Слишовци. С разкриването на новите СУ – ЦНСТ ще се повиши качеството на живот на лицата, които ги ползват. С разкритият ЦСРИ в гр. Трън се увеличават възможностите както на лицата, настанени в ЦНСТ, така и на цялото население в община Трън за ползване услугата, която предоставя.

Независимо от наличния капацитет на съществуващите вече СУ към месец  декември 2010г. в ДСП – Трън има подадени още 13 заявления на лица, които чакат настаняване. Това показва, че все още не са задоволени потребностите от такъв тип услуги.Основна причина за това е демографската картина в община Трън и в съседните на нея общини, а именно преобладаващата част от населението е в извънтрудоспособна възраст, сериозните миграционни процеси на хората в трудоспособна възраст през последните десетилетия, както и отдалечеността на някои населени места и невъзможността на хората, живеещи в тях да се ползват от някои от предлаганите социални услуги.

През 2010г. има прието решение от Общински съвет –Трън за разкриване на още 1 Център за настаняване от семеен тип.

Независимо от обстоятелството, че в някои от общинските стратегии има заложено разкриване на социални услуги за възрастни хора, такива не са разкрити в 2010г. в съседните общини /общ. Ковачевци/.

2. Процесът на деинституционализация на деца в област Перник върви с много бързи темпове и можем да се похвалим с определени успехи в тази насока:

- Дом за деца лишени от родителски грижи „Радост” с.Дрен - община Радомир. В началото на 2010 г. в дома се отглеждат 45 деца. Три от тях са върнати в биологичните им семейства, 9 са осиновени/6 национални и 3 международни осиновявания/ и са изградени 2 ЦНСТ с общ капацитет 24 места.

- Дом за медико-социални грижи за деца гр. Перник- към 30.12.2010г. там се отглеждат 25 деца. Това е цифра, която показва реален спад на децата, отглеждани в институции, тъй като в предни години броят на децата е бил около 60.

През 2010. е изготвен инвестиционен проект за преустройство на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Перник, който в края на месец януари 2011 г. е предаден за одобрение в Министерство на здравеопазването. Предвижда се създаването на 6 нови социални услуги:

-          Дневна грижа;

-          Семейно-консултативен център;

-          Заместваща грижа;

-          Център по ранна превенция;

-          Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания до 3 г.;

-          Майчино и детско здраве.

3. Идентифицирани нужди от община Перник наложиха искане за увеличаване на капацитета на Центъра за обществена подкрепа от 40 на 60 места, увеличаване на капацитета на Дневния център за възрастни с увреждания от 36 на 48 места, както и разкриване на Защитено жилище за лица с интелектуална недостатъчност с капацитет 8 места.

ПРЕПОРЪКИ:

Звеното за мониторинг и оценка предлага на Областния съвет за развитие  актуализиране на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015)- Област Перник:

1.Включване на още един Център за настаняване от семеен тип в община Трън.

2. Увеличаване капацитета на следните социални услуги в община Перник:

* Център за обществена подкрепа от 40 на 60 места;

* Дневен център за възрастни с увреждания от 36 на 48 места.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия