План за работата на Областния съвет през 2013г.

ИНТЕГРИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

ПЛАН ЗА 2013 Г.

  1. Анализ и оценка за идентифициране на области с повишен корупционен риск

Извършване на анализ и идентификация на областите и държавните институции с повишен корупционен риск. Изготвяне на програми и мерки за действие, с цел неутрализиране на корупционния риск в идентифицираните области. Инициативи, водещи до намаляване на корупционния риск в средата. Усъвършенстване на системата за непрекъснато наблюдение и анализ на състоянието на корупционния риск в съответната администрация, насочена към превантивната дейност.

  1. Правно – нормативни мерки (усъвършенстване на законовата и подзаконова уредба с антикорупционна насоченост)

Актуализиране на вътрешните правила за прилагане на Закона за обществените поръчки с оглед гарантиране ограничаването на корупционните практики при провеждане на процедурите. Стриктно спазване на вътрешните правила, с оглед гарантиране ограничаването на корупционните практики при провеждане на процедурите. Усъвършенстване на процедурните правила за осъществяване на дейностите във връзка с подадени сигнали за корупция и възможностите за осигуряване на публичност на разкрити случаи на корупция и на наложени наказания.

  1. Усъвършенстване и прилагане на механизмите за превенция и противодействие на корупцията

-          Регулаторни

-          Административни

-          Контролни

-          Административно-наказателни

Вътрешноадминистративен контрол относно конфликт на интереси на служителите в териториалните структури на изпълнителната власт. Актуализиране на Етичния кодекс за поведение на служителите. Спазване от служителите на Процедурите за докладване при откриване на грешки, нередности, неправилна употреба, измами и злоупотреби. Извършване на ежегодна проверка на подадените декларации за имотно състояние по чл. 29 от Закона за държавния служител и чл.107а от Кодекса на труда или други специални нормативни актове, съдържащи аналогични изисквания. Подобряване на механизмите за защита на подаващите сигнал за корупция. Мобилност и ротация на служителите в особено чувствителните към корупционен натиск дейности.

  1. Сътрудничество между държавните институции, гражданско общество, медиите и бизнеса (примери за реализирани секторни политики в резултат на сътрудничеството)

Подобряване механизмите за координация между институциите от изпълнителната, законодателната и съдебната власт за обмен на информация относно подадени сигнали за корупция и осигуряване на публичност на разкрити случаи на корупция и наложени наказания.

  1. Прозрачност на управленските процеси и при предоставяне на публични услуги

ИТ контрол на информацията и процесите в администрацията. Отчетност на дейността на администрацията пред обществото и прозрачна система за управление на финансовата дейност.

  1. Информационна политика (информационни кампании, комуникационни стратегии, др. мерки за повишаване на информираността и способстващи за формирането на антикорупционна среда)

Сътрудничество с НПО и медиите при изработване и прилагане на механизъм за публичност и прозрачност на антикорупционните политики на територията на Област Перник. Популяризиране на добри практики. Усъвършенстване на информационната политика /информационни кампании, срещи с бизнеса, медиите и държавните институции/.

  1. Мерки за повишаване на административния капацитет

-          Институционално укрепване на контролните звена ( обучение,квалификация, ползване на експертиза и опит от ДЧ на ЕС, въвеждане и прилагане на добри практики)

Укрепване на статуса и професионализма на администрацията. Подобряване професионалната квалификация на служителите чрез продължаващо обучение по проблемите на корупцията, конфликта на интереси и професионалната етика. Организиране на семинар за отговорните длъжности в администрацията, свързано с превенция и противодействие на корупция и оценка на корупционния риск.

  1. Мерки, които ще залегнат в плановете на централните органи  (министерства и изпълнителни агенции) и териториалните подразделения на органите на изпълнителната власт за следващата година в частта превенция и противодействие на корупцията

Постоянно действащ антикорупционен орган. Измерване нивото на корупция. Оценка и управление на корупционния риск в работна среда.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия