ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Раздел I

Общи положения

Чл.1. С този правилник се уреждат организацията и дейността на Областния съвет по енергийна ефективност, като обществен, експертен, консултативен и координационен орган  към Областния управител. Съвета подпомага областния управител на област Перник при провеждане на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност на територията на областта и при осъществяването на взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация.

Чл.2. Областният съвет по енергийна ефективност организира и осъществява дейността си в съответствие с основните си функции, определени в чл.1, ал. 1, чл.11 и чл.12  от Закона за енергийна ефективност/обн.ДВ, бр.42 от 05.06.2009г./.

 

Раздел II

Състав и ръководство на Областен съвет по енергийна ефективност

Чл.3. (1) Областният съвет по енергийна ефективност  има 18 членове и е със следната структура:

 Председател – ресорен заместник областен управител

 Секретар – главен експерт в Дирекция “АКРРДС”, Областна администрация - Перник

 16 членове:

Главният юрист на ОА – Перник

Представител на Агенцията по енергийна ефективност – София

Представител на Община Перник

Представител на Община Радомир

Представител на Община Брезник

Представител на Община Земен

Представител на Община Ковачевци

Представител на Община Трън

Представител на РИО на МОМН – Перник

Представител на Териториално статистическо бюро – Перник

Представител на РЦЗ – Перник

Представител на РИОСВ – Перник

Представител на „Топлофикация Перник” ЕАД

Представител на „Мини открит въгледобив” ЕАД

Представител на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – Перник

Представител на „Стомана Индъстри” АД – Перник

(2) Организациите по ал.1, сами определят своите представители като представителите са служители на организациите.

(3) Промени в състава на Областния съвет по енергийна ефективност могат да се правят по предложение на организациите по ал. 1, които са определили своите представители.

(4) При прекратяване на правомощията на член от Областния съвет по енергийна ефективност, ръководителят на съответната организация или сдружение в 30-дневен срок определя свой нов представител.

(5) Участието на членовете в работата на Областния съвет по енергийна ефективност е лично и те могат да бъдат замествани от други упълномощени от тях лица, само по изключение с предварително информиране на секретаря на съвета.

Чл.4. (1) Дейността на Областния съвет по енергийна ефективност се ръководи от председателя.

(2) Председателят на Областния съвет по енергийна ефективност:

- Насрочва заседанията и определя дневния ред;

- Свиква с покана работните срещи на съвета;

- Ръководи заседанията и цялостната работа на Областния съвет по енергийна ефективност;

- Организира и контролира изпълнението на решенията на Областния съвет по енергийна ефективност чрез секретаря;

- Представлява Областния съвет по енергийна ефективност.

(3) Секретарят на съвета:

- Подготвя материалите за Заседанията на съвета и ги съгласува с ръководителя;

- Води протокол за всяка среща, в който задължително се вписва номера му, датата, броя на присъстващите, дневния ред на срещата и взетите решения, които вписва с поредни номера;

- Организира изпълнението на решенията на Областния съвет по енергийна ефективност в периода между заседанията му под ръководството на председателя.

 

Раздел III

Функции и задачи на Областен съвет по енергийна ефективност

Чл.5. (1) Областния съвет по енергийна ефективност:

-    Организира, съвместно с органите на местното самоуправление изготвянето на планове за енергийна ефективност и програми за тяхното изпълнение за определен програмен период;

- Координира изпълнението на плановете  и програмите при отчитане специфичните особеност на Регионалния план за развитие на Югозападен район за планиране.

-     Прави предложения и дава становища по въпроси, които са от съществено значение за енергийната ефективност на територията на областта.

-     Координира с кметовете от областта и с други областни администрации в района реализацията на Националната стратегия за енергийна ефективност;

-     Обсъжда въпроси, свързани с финансирането и привличането на инвестиции по  енергийната ефективност в областта;

-     Представя ежегодно отчети пред изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност, за изпълнението на плановете.

(2) Областния съвет по енергийна ефективност със свое  решение и със заповед на Областния управител може да формира работни групи, които да разработват въпроси и проблеми свързани с енергийната ефективност или да представят становища и оценки.

 

Раздел IV

Кворум и заседания на Областния съвет по енергийна ефективност

Чл.6. (1) Заседанията на Областния съвет по енергийна ефективност се свикват от председателя съгласно утвърдена план-програма, както и по искане на най-малко една трета от членовете му.

(2) Областния съвет по енергийна ефективност провежда заседания най-малко 1 път в годината.

(3) Дневният ред и материалите за заседанието се изпращат на членовете на съвета от секретаря най-късно пет дни преди датата на заседанието.

(4) В началото на всяко заседание Областния съвет по енергийна ефективност взема решение за внасяне на промени в дневния ред, ако за това са направени предложения от членовете на съвета.

(5) Заседанията на Областния съвет по енергийна ефективност са редовни ако на тях присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от общия брой на членовете на Областния съвет.

(6) За всяко заседание на Областния съвет по енергийна ефективност се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.

(7) За обсъждане на специфични въпроси председателят на Областния съвет по енергийна ефективност може да провежда консултативни срещи с отделни членове на съвета при равнопоставено участие на представители на държавата и сдруженията, на които се формират становища и позиции без да се вземат решения.

(8) Протоколите и внесените за обсъждане материали по дневния ред и останалата документация свързана с дейността на Областния съвет по енергийна ефективност се съхраняват от секретаря на съвета.

Чл.7. Изявления от името на Областния съвет по енергийна ефективност пред средствата за масова информация може да прави председателят му или упълномощено от него лице от състава на съвета.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 11 и чл. 12 от Закона за енергийната ефективност.

§ 2. Правилникът се утвърждава и актуализира от Областният управител, вследствие на промяна на законодателството в сферата на енергийната ефективност.

Правилникът е приет със Заповед №РД-532/03.12.2010г. на Областния управител на област Перник

Екип за мониторинг на Правилника:

Александра Бабунска -  главен експерт „Регионално развитие” в дирекция „АКРРДС”-секретар на съвета

Елена Иванова -  Директор Дирекция „АКРРДС”

Иванка Василева - главен експерт „Регионално развитие” в дирекция „АКРРДС”

Валентина Cандева - старши експерт „Регионално развитие” в дирекция „АКРРДС”

Изабела Борисова - старши експерт „Регионално развитие” в дирекция „АКРРДС”

Борислав Драгомиров - младши експерт „Регионално развитие” в дирекция „АКРРДС”

Председател:

инж. Иво Данаилов Петров – Oбластен управител на област с административен център - Перник 

 
 
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия