ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – 12.12.2011 Г.
Четвъртък, 09 Февруари 2012 15:51Във връзка с писмо с Вх.№ 04-01-25/28.11.11г. от г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, относно необходимостта от запазване на социалния мир и активизиране на социалния диалог, бе насрочено заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество, при следния дневен ред:

1. Обсъждане на наболели социално - икономически проблеми и мерки за активизиране на социалния диалог и запазване на социалния мир.

2. Други.

На заседанието присъстваха представители на държавни институции и работодателските организации. При откриването на срещата, областният управител заяви, че идеята на свикването на съвета за тристранно сътрудничество е била всички страни, представляващи тристранния диалог, да идентифицират конфликтните точки и да търсят общо решение. За съжаление една от трите страни от социалния диалог, а именно синдикатите отказаха участие в заседанието. Получен бе писмен отказ от участие от Председателя на Синдикален регионален съюз „Подкрепа”, с Вх. № 06-00-25 от 06.12.2011г. В него е записано, че поради нарушаване на диалога на национално ниво, те отказват участие във всякакви регионални съвети и комисии. Г-жа Наташа Ангелова – Председател на Регионален съвет на КНСБ - Перник в телефонен разговор е изтъкнала същите мотиви като отказ за участие.

Областният управител уведоми присъстващите, че съгласно чл.8, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Областния съвет за тристранно сътрудничество  - Перник, приет от членовете на съвета  на 15 октомври 2009г. и чл.22, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество, обн. ДВ. бр.57 от 26 юни 2001г., това заседание не може да се счете за редовно. Присъстващите могат да дискутират поставените в дневния ред проблеми, но не могат да вземат решения.

„Винаги сме работили в синхрон и в добро сътрудничество, както със синдикалния лидер на РС на КНСБ – г-жа Ангелова, така и с Любомир Жотев от СРС на КТ „Подкрепа”. Благодарение на конструктивния диалог сме намирали добри решения по редица въпроси, касаещи проблеми на местно равнище. Активното им участие като членове на Комисията по заетост към областния съвет за развитие и Областния съвет по условия на труд спомага за решаването на много проблеми свързани със заетостта и спазването на трудовото законодателство.Аз не се отказвам от този диалог, защото съм убеден че това е правилният начин да се стигне до консенсус. В тази връзка въпреки отказа им да участват в днешното заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество оставаме отворени за бъдеща работа с тях», бе позицията на инж. Иво Петров.

Директорът на НОИ – Перник – г-жа Наумова заяви, че до този момент никой представител на синдикалните организации не е поискал   среща с нея и не са търсили информация, какво мнение могат да формират, след като нямат конкретни данни и анализ на състоянието на ниво област Перник.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия