ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2011 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за дейността на Областния съвет за тристранно сътрудничество на област с административен център Перник за 2011г.

Областният съвет за тристранно сътрудничество е изградeн в съответствие с Националната система за тристранно сътрудничество.

Областният съвет за тристранно сътрудничество е орган за осъществяване на консултации и сътрудничество на регионално равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище.

Областният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда и дава мнения по проекти на нормативни актове и по основни проблеми, свързани с:

1. Трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения;

2. Здравословните и безопасни условия на труд;

3. Заетостта, безработицата и професионалната квалификация;

4. Интеграция и социално включване на хората с увреждания;

5. Общественото и здравното осигуряване;

6. Доходите и жизненото равнище;

7. Въпроси, свързани с бюджетната политика;

8. Социалните последици от преструктурирането и приватизацията;

9. Трудови и социални конфликти.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

Със Заповед № РД - 318 от 30.07.2010г. на Областния управител е актуализиран състава на Областния съвет за тристранно сътрудничество.

II. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

През 2011г. e насрочено едно заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество. Поводът за свикване на заседанието е Писмо от г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, относно необходимостта от запазване на социалния мир и активизиране на социалния диалог и в тази връзка активизиране дейността на Областните съвети за тристранно сътрудничество.

В уведомителните писма - покани до членовете на Областния съвет за тристранно сътрудничество е предложен следният дневен ред:

1. Обсъждане на наболели социално - икономически проблеми и мерки за активизиране на социалния диалог и запазване на социалния мир.

2. Други.

При проверка на кворума се установи, че присъстват всички представители на държавни институции и на две от работодателските организации: Пернишката търговско - промишлена палата и Българска стопанска камара. Една от трите страни от социалния диалог - синдикатите отказа да участва в заседанието. Получен бе писмен отказ от участие от Председателя на Синдикален регионален съюз „Подкрепа”, с Вх. № 06-00-25 от 06.12.2011г. със следния мотив: „във изпълнение на решение на КС на КТ „Подкрепа” от 17.11.2011г. представителите на СРС „Подкрепа”- Перник преустановяват участието си в работата на всички тристранни съвети и областни комисии, касаещи област Перник до възобновяване работата на Националния тристранен съвет”.

Председателят на Регионален съвет на КНСБ- Перник в телефонен разговор е изтъкнал същите мотиви като отказ от участие.

Съгласно чл.8, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Областния съвет за тристранно сътрудничество Перник, приет на 15 октомври 2009г. и чл.22, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество, обн. ДВ. бр.57 от 26 юни 2001г. заседанието не можа да се счете за редовно поради отсъствие на една от страните в тристранния диалог.

Голяма част от въпросите, а именно: заетостта, безработицата и професионалната квалификация и здравословните и безопасни условия на труд са разглеждани в други комисии и съвети: Комисията по заетост към Областния съвет за развитие и Областния съвет по условия на труд.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия