ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ ЗА 2010Г.
Сряда, 18 Май 2011 11:52

  Областният съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси /ОССЕДВ/ - Перник е преучреден със Заповед № РД-232 от 08.06.2010 г. катоконсултативен и координиращ орган, който подпомага Областния управител  на област Перник в провеждането на държавна политика по отношение на етническите и демографските въпроси.

  ОССЕДВсъдейства за сътрудничество, осъществява координацията и провежда обществени консултации между държавните органи, териториалните звена на централните  ведомства, органите нa местното самоуправление и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етническите малцинства и други сдружения регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на човека и/или демографското развитие на територията на област Перник.

  През 2010 г. ОССЕДВ има две проведени заседания и една работна среща, протекли под председателството на Радослав Йорданов, заместник областен управител на област с административен център Перник.

  На 21 юни 2010 г. бе проведено първото заседание, на което Националният координатор по Декадата на ромското включване,г-н Милен Миланов представи пред участниците в ОССЕДВ актуализираната  Рамкова програма  за интегриране на ромите в българското общество.

  На 21 юли 2010 г. бе проведено второто заседание на ОССЕДВ, на което бяха обсъдени писмено подадените през деловодството на ОА-Перник предложения за допълнения и изменения на Правилника за дейността на Съвета. С направените и приети предложения Председател на областния съвет остава Областният управител на област Перник / или упълномощено от него лице /, а заместник-председатели на Областния съвет са заместник областен управител,определен от Областния управител и втори зам.председател от квотата на НПО, излъчен и подкрепен от всички организации.

  Припомнено беше на всички НПО, неподали съдебно удостоверение за актуално състояние и заявление за участие в Съвета, че ако имат намерение да участват активно и адекватно в работата му, трябва през деловодството на ОА да направят това. Към момента три от общо десет ромски организации са подали документи по надлежния ред.

  Повечето от ромските НПО проявяват по-висока активност при  инциденти, свързани с нарушени човешки права и около традиционните празници 14 януари / Ромската Нова година / и 08 април / Международен ден на ромите /.

  На 16.11.2010 г. е изпратено напомнително писмо с изх. № 80-00-73 до неподалите документи организации, с което се приканват до 30 ноември да подадат необходимите документи за членство в Съвета и да внесат предложение за един зам.председател от квотата на НПО, подкрепен от всички ромски организации.

  До момента няма постъпили документи за членство и предложения за втори заместник-председател на ОССЕДВ.

  На 19.11.2010 г. бе проведена работна среща с председатели на ромски НПО и Директора на ТСБ - Перник във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд през идната 2011г. На присъстващите представители на ромски НПО бяха разяснени правилата и сроковете за предстоящото преброяване и възможностите за участие и на преброители,контрольори и придружители от ромски произход.

  Въпреки, че работата с председателите на ромски НПО върви трудно, ние не се отказваме да работим с тях , да ги информираме за възможности за финансиране и обучение, и да ги призоваваме към по-голяма активност.

  С хората от ромски произход, които не са членове на нито една ромска формация, се работи за разрешаването на всеки отделен проблем, благодарение на което през изтеклата 2010 г. в област Перник няма прояви на социално и етническо напрежение.

  През 2011 година имаме планирани 3 заседания на ОССЕДВ - Перник. За месец февруари сме планирали подготовка и провеждане на заседание на ОССЕДВ с участието на  г-н Петър Цветанов - Председател на Националната мрежа на здравните медиатори и инж. Кънчо Кантарджийски - Главен експерт в Агенцията по заетостта, във връзка с възможностите, изискванията и сроковете за назначаване по места на ромски здравни и трудови медиатори.

  За месец март предвиждаме създаване на база данни / след преброяването през м.февруари /относно трудова заетост, обезпеченост с жилища, здравен и образователен статус на ромите в област Перник и съвместно с ромските юридически лица с нестопанска цел изготвяне на проект за Областна стратегия за интеграция на ромите за периода 2012 - 2015 г.

  През  месец април предстои организиране и провеждане на приемни в ромските квартали, по въпроси, касаещи трудовата заетост и социалното подпомагане /заедно със експерта по ЕДВ,специалисти от БТ, ромски трудов медиатор и ОССП и ромски НПО в кварталите с преобладаващ брой ромско население и съвместно с експерт по ЕДВ, РИОКОЗ, ромски здравен медиатор и ромски НПО организиране на приемни по проблеми, касаещи здравните проблеми на ромската етническа група/.

  През месец май ни предстои подготовка и провеждане на заседание на ОССЕДВ /резултати от преброяването, брой назначени по общини  ромски  здравни  и трудови медиатори/, както и подлагане на разисквания проекта на Областна стратегия за интеграция на ромите за периода 2012 2015 г.

  Планираме  да  проведем  работна среща между представители на ОССЕДВ, директори на училища, в които учат преобладаващ брой ученици от ромски произход, представители на Агенция за закрила на детето  и ромски НПО по проблема с ранните женитби на момичетата от ромската етническа група.

  През месец ноември ще проведем последното за 2011 г. заседание на ОССЕДВ с акцент върху утвърждаване на Стратегията.

  Във всички набелязани дейности сме включили като участници и ромските неправителствени организации, защото сме убедени, че единствено чрез диалог и съвместни  действия можем да постигнем реална интеграция на ромите в съвременното ни общество.

  Към отчета прилагаме копия на протоколи от проведени заседания на ОССЕДВ.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия