Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ
 Р Е Г И С Т Ъ Р
на
декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от закона
(служителите Областна администрация - Перник, членовете на политическите кабинети, извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветници и експерти към политическите кабинети)
 

по

ред

Име, презиме и фамилия

 

Заемана длъж-ност

Наимено-вание на структур-ното звено

Дата

на

заемане на длъжно-стта

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 3

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 4

Дата

на пода-ване

на хартиен носител

Дата

на пода-ване

на електро-нен носител

Декла-рирана несъвме-стимост

Дата

на пода-ване

на хартиен носител

Дата

на пода-ване

на електро-нен носител

Инфор-мация за деклари-рани интереси

Дата

на пода-ване

на хартиен носител

Дата

на пода-ване

на електро-нен носител

Проме-нени обстоя-телства по т.1

 

Дата

на пода-ване

на хартиен носител

Дата

на пода-ване

на електро-нен носител

Проме-нени обстоя-телства в деклара-цията по т. 2

 

 

1.

Диляна

Георгиева

Владова

Младши

експерт

„Старт в карие-рата“

АКРРДС

01.02.

2018

26.02.

2018 г.

26.02.

2018 г.

не

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Милен Николаев

Миланов

Младши

експерт

„Старт в карие-рата“

АПОФУС

01.02.

2018

26.02.

2018 г.

26.02.

2018 г.

не

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия